Operat przeciwpożarowy - co powinien zawierać
30
Gru

Operat przeciwpożarowy – co powinien zawierać? Zadbaj o dobry dokument!

Prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw opiera się nie tylko na postępowaniu zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, ale także na zachowywaniu najwyższych środków ostrożności, i podejmowaniu działań profilaktycznych.

W sytuacjach potencjalnego zagrożenia wszystkie osoby korzystające z obiektów i sprzętów zakładowych muszą wiedzieć, jakie wdrożyć procedury. W każdym przedsiębiorstwie, gdzie wytwarza się, składuje bądź przetwarza odpady, niezależnie od jego wielkości, powinien zostać sporządzony tzw. operat przeciwpożarowy. Czym on jest i w jaki sposób poprawnie go sformułować?

Operat przeciwpożarowy – podstawa prawna

Ustawowy wymóg sporządzenia operatu przeciwpożarowego nie dotyczy wszystkich firm działających na rynku, a jedynie tych podmiotów, które w jakikolwiek sposób gospodarują odpadami. Kwestie te reguluje ustawa o odpadach w nowelizacji  z 5 września 2018 roku. Sporządzenie dokumentu przeciwpożarowego na jasno określonych zasadach jest zatem obligatoryjne dla tych przedsiębiorstw, które magazynują, przetwarzają lub zbierają odpady w jakiejkolwiek formie. Oczywistym jest fakt, że każda firma ma swoją specyfikę, więc operat z warunkami ochrony przed pożarem może się nieco różnić w zależności od tego, dla jakiego podmiotu jest wykonywany. Osoba sporządzająca dokument musi natomiast doskonale znać dane techniczne związane z obiektem, oraz realia panujące w konkretnym zakładzie. Profesjonalne wykonanie operatu przeciwpożarowego może pozwolić uniknąć wielu problemów i nieprzyjemnych sytuacji. Zarówno dla właścicieli firm, jak i ich pracowników, gwarancja bezpieczeństwa na terenie obiektów przemysłowych i użytkowych powinna stanowić priorytet.

Dlaczego tak ważne jest sporządzenie dokumentu?

Operat przeciwpożarowy to pismo zawierające informację o tym, w jaki sposób na terenie danego obiektu ma odbywać się walka z rozprzestrzeniającym się ogniem. Dokument musi opisywać mechanizmy zabezpieczeń oraz warunki ochrony przeciwpożarowej zarówno przed wystąpieniem pożaru, jak i w przypadku, gdy zagrożenie już realnie zaistnieje, gdyż w sytuacji kryzysowej zazwyczaj nie ma czasu na zastanawianie się. Wykonanie dokumentu przeciwpożarowego może mieć kluczowe znaczenie dla ludzkiego zdrowia i życia, a także dla ochrony zgromadzonego mienia, oraz integralności samych budynków, czy konstrukcji zakładowych. Jego znaczenie jest zatem ogromne, więc praca nad operatem musi zostać wykonana naprawdę sumiennie.

Jakie elementy powinien zawierać operat przeciwpożarowy?

Choć każdy dokument przeciwpożarowy ma nieco inną postać, to jednak istnieją pewne stałe elementy, które w piśmie takowym koniecznie muszą się znaleźć. Dokument może dotyczyć kompleksu budynków, jednego obiektu bądź jego wydzielonej części, albo też konkretnej instalacji. Odpowiadając na pytanie, co powinien zawierać operat z pewnością należy wskazać następujące informacje:

  • przedmiot i cel powstania opracowania;
  • oznaczenie osoby sporządzającej operat;
  • wskazanie podstawy prawnej dokumentu oraz aktów normatywnych i ekspertyz, które zostały wykorzystane do jego sporządzenia;
  • charakterystyka i dane adresowe podmiotu zlecającego;
  • wyszczególnienie rodzaju oraz ilości składowanych, przetwarzanych lub wykorzystywanych odpadów;
  • opis warunków technicznych panujących w obiektach bądź związanych z instalacjami, urządzeniami etc.;
  • wskazanie dostępnych środków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie lub jego części.

Kto powinien wykonać operat?

Sporządzenie dokumentu przeciwpożarowego to ogromna odpowiedzialność. Dlatego też wykonanie takiego pisma winno zostać powierzone osobie posiadającej uprawnienia w tej sferze. Zgodnie z przepisami prawa podmiotami posiadającymi kwalifikacje do wydania dokumentu są rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych na obszarach związanych z działaniem jurysdykcji marszałka województwa lub dyrektora ochrony środowiska. Z kolei na obszarach, gdzie podmiotem właściwym do rozstrzygania tego typu spraw jest starosta, operaty przeciwpożarowe mogą sporządzać inne osoby wymienione w art. 4 ust. 2a ustawy o ochronie przeciwpożarowej posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Tylko rzetelnie wykonany operat spełnia należycie swoją funkcję. Dokument powinien być konsultowany z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej.

Co w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie ma operatu przeciwpożarowego? 

Naruszanie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego może mieć poważne konsekwencje. Z jednej strony są one związane z reperkusjami prawnymi, np. grzywnami za nierealizowanie obowiązków zakładowych. Z drugiej jednak strony najbardziej dotkliwą konsekwencją zaniedbań może być narażenie na szwank zdrowia i życia ludzkiego, a także dopuszczenie do potężnych awarii sprzętów, konstrukcji, czy instalacji, których odbudowa pochłonie ogromne środki. Zachowanie zgodne z prawem może znacząco wyeliminować ryzyko pożaru lub pozwolić na bardziej efektywną walkę z płomieniami w celu ocalenia osób, czy dóbr. Dlatego też lepiej zadbać należycie o dopełnienie wszelkich formalności, by móc spać spokojnie.