ochrona przeciwpożarowa obiektu
01
Wrz

Komu zlecić przygotowanie operatu przeciwpożarowego?

Operat przeciwpożarowy jest udokumentowanym wymogiem dotyczącym ochrony przeciwpożarowej obiektu. Jednak nie wszystkie firmy mają taki wymóg. Kodeks przeciwpożarowy stanowi, że każdy obiekt, który gromadzi, magazynuje, obsługuje lub wytwarza odpady, musi posiadać plan ochrony przeciwpożarowej. Pod względem prawnym zawiłości reguluje ustawa o odpadach. Raport o operat przeciwpożarowy jest wymagany np. do uzyskania pozwolenia na składowanie odpadów lub ich utylizację. Do dokumentu bezpieczeństwa pożarowego dołączone są również inne formularze wniosków wymagane do uzyskania ww. pozwoleń. Następnie firma oczekuje na decyzję organu, w którego jurysdykcji znajduje się dane przedsiębiorstwo. Czas oczekiwania może różnić się np. od czasu oczekiwania na dowód osobisty lub dowód rejestracyjny. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej zawarte są nie tylko w operacyjnych przepisach przeciwpożarowych, ale każdy pracownik w firmie/magazynie musi się z nimi zapoznać. Cały dokument jest również konsultowany przez Państwową Straż Pożarną. Nie dopełnienie obowiązku gotowości przeciwpożarowej może skutkować wysokimi karami pieniężnymi. Każdy musi być poinformowany o bezpieczeństwie pożarowym.

Kto wydaje operat przeciwpożarowy?

Ramy prawne dotyczące strażaków wyraźnie wskazują na przedstawiciela państwowego lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska jako organ wydający. Rysunek operatu pożarowego może wykonać absolwent inżynierii bezpieczeństwa akademii pożarowej oraz osoba o specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, czyli strażak.

Dla kogo przeznaczony jest operat przeciwpożarowy?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą ubiegającym się o zezwolenie na zbieranie odpadów lub pozwolenie na usuwanie odpadów potrzebujesz operatu przeciwpożarowego. Tak samo, gdy potrzebujesz pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Raport bezpieczeństwa pożarowego jest wymagany do legalnego otwarcia działalności gospodarczej. Operat przeciwpożarowy jest integralną częścią wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie lub wytwarzanie odpadów.

Co zawiera operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy powinien mieć informacje formalno-prawne, w tym dane dotyczące przedmiotu i celu postępowania, określenie autora dokumentu, adres podmiotu i główny obszar działalności, rodzaj i ilość odpadów lub miejsce ich usuwania i magazynowania. Numer TIN przedsiębiorcy przetwarzającego odpady. Informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej, w tym warunki ochrony przeciwpożarowej, specyfikacje procesów, procedury i postępowanie w przypadku pożaru. Wnioski dotyczące zainstalowanych urządzeń i konstrukcji. Wykaz rodzajów odpadów, które będą przetwarzane na terenie zakładu, istotnych dla realizacji operacji. Wyznaczenie miejsc składowania odpadów. Należy podać lokalizację i sposób gospodarowania odpadami, rodzaj odpadów, maksymalną masę każdego rodzaju odpadów, maksymalną całkowitą masę odpadów do składowania w jednym czasie oraz całkowitą objętość (mierzoną w mgd) instalacji, obiektu, jego części lub innego miejsca składowania odpadów. Jeśli odpady są przetwarzane, szczegółowy opis metody przetwarzania odpadów, opis procesu przetwarzania zbliżony do załącznika nr 1 i 2 do ustawy, opis procesu podający roczną wydajność przetwarzania instalacji lub obiektu, czasem nawet wydajność na godzinę. Udokumentowanie możliwości technicznych i organizacyjnych do prawidłowego prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów: kwalifikacje zawodowe, szkolenie pracowników, liczba i jakość instalacji i urządzeń zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Określenie przewidywanego czasu trwania czynności. Opis sposobu monitorowania i kontroli działalności określonej w pozwoleniu. Określenie minimalnych i maksymalnych wartości dla odpadów niebezpiecznych z uwzględnieniem PCBPCB, chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich Szczegóły dotyczące środków ochrony przeciwpożarowej.

Straż pożarna stawia wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń, konstrukcji budynku lub jego części oraz innych miejsc składowania. Decyzja musi być uzgodniona z burmistrzem danego powiatu lub państwową strażą pożarną. Następnie przeprowadzana jest kontrola, która ma na celu określenie stopnia spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w miejscu wytwarzania, gromadzenia i usuwania odpadów.

Konsekwencję braku operatu przeciwpożarowego.

Zgodnie z polskim prawem zarówno wytwarzanie odpadów bez zezwolenia, jak i naruszanie jego warunków, np. przekroczenie dopuszczalnej ilości odpadów, jest karalne. W obu przypadkach zastosowanie ma art. 351 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Ustawa o ochronie środowiska przewiduje, że operatorzy, którzy eksploatują obiekty bez licencji lub z naruszeniem jej postanowień, podlegają karom, w tym aresztowi, pozbawieniu wolności i grzywnom. Wojewódzki Komisarz Ochrony Środowiska jest odpowiedzialny za administrowanie przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i nakładanie kar. Zgodnie z art. 367 ust. 1 ww. ustawy operatorzy mogą w drodze decyzji zawiesić użytkowanie urządzeń. Najczęściej ma to miejsce, gdy właściciel sprzętu uchyla się lub narusza obowiązek powiadomienia o wytwarzaniu odpadów. Dodatkowo należy pamiętać, że jeśli prowadzący eksploatuje sprzęt bez niezbędnych zezwoleń, opłata za użytkowanie przyrody zostanie zwiększona o 500%. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem https://askarprotect.pl/szkolenia/dokumentacja-ppoz/szkolenia/dokumentacja-ppoz/operat-przeciwpozarowy.