26
Kwi

Operat przeciwpożarowy

Kiedy wymagany jest operat przeciwpożarowy?

Zgodnie z aktualizacją ustawy o odpadach z dnia 5 września 2018 w celu pozyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i ich przetwarzanie niezbędny jest dołączony do wniosku dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej operat przeciwpożarowy.

Co zawiera operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej oraz podlega uzgodnieniu w drodze postanowienia przez Komendanta Miejskiego/Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej (odpowiedniego terytorialnie dla położenia obiektu).

W jaki sposób powstaje operat przeciwpożarowy?

Abyśmy mogli opracować operat przeciwpożarowy, konieczne jest przygotowanie przez zlecającego dokumentacji dotyczącej obiektu, którego ma dotyczyć dokument. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie przez naszą firmę wizji lokalnej w zakładzie, aby zapoznać się z panującymi na miejscu warunkami ochrony przeciwpożarowej. Po zebraniu od Państwa niezbędnych informacji sporządzany jest operat przeciwpożarowy, który przedkłada się Komendantowi Powiatowemu / Miejskiemu PSP (odpowiedniemu terytorialnie w stosunku do lokalizacji zakładu objętego opracowaniem), który w przeciągu 14 dni wydaje postanowienie o wydaniu zgody na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów.

Wykonujemy dla Państwa opracowania operatu przeciwpożarowego na terenie całego kraju!

Operat przeciwpożarowy – warunki wykonania

Dokładne warunki opracowania operatu przeciwpożarowego i pozyskania uzgodnienia opisane zostały w art 42.4b w/w ustawy:

„4b. Do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów dołącza się:

1) operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:

a) rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) – w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,

b) osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta;

2) postanowienie, o którym mowa w ust. 4c.

4c. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 4b pkt 1, następuje w drodze postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, na które przysługuje zażalenie.

4d. Uzgadniając warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej:

1) wyraża zgodę na ich zastosowanie albo

2) wyraża zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, albo

3) nie wyraża zgody na ich zastosowanie.

4e. Operat przeciwpożarowy stanowi opinię, o której mowa w art. 11n ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.”