Operat przeciwpożarowy opracowanie
28
Mar

Operat przeciwpożarowy musisz to wiedzieć

Nowelizacja Ustawy o odpadach z 2019 r. regulująca wymagania dotyczące bezpieczeństwa przechowywania i magazynowania odpadów, w celu zwiększenia ochrony przed pożarami odpadów, wprowadziła szereg zmian w tej dziedzinie. Naniesione zmiany mają bezpośredni wpływ na przedsiębiorców oraz pracowników. Co zatem powinien każdy wiedzieć, aby dokumentacja przeciwpożarowa wykonana została w sposób zgodny z aktualnymi wymaganiami prawnymi oraz, by zapewniała skuteczną ochronę zarówno ludzi, jak i mienia?

Czym właściwie jest operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy jest to nic innego jak zbiór informacji o wymaganiach dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń, instalacji czy innych miejsc, w których magazynowane są odpady. Informacje muszą być napisane w sposób jasny i czytelny. Czemu tak? Ponieważ operat przeciwpożarowy nie jest dokumentem, który należy stworzyć tylko dlatego, że prawo tak nakazuje, a następnie schować to szafki. Jest to ważny dokument chroniący przedsiębiorstwo, materiały przechowywane przez dany zakład, ale przede wszystkim chroni pracowników. W związku z tym ustawodawca w drodze nowelizacji nałożył obowiązek zapoznania się z operatem każdego pracownika danej firmy. Stworzony tekst musi być zrozumiały, aby mieć pewność, że absolutnie każdy pracownik posiada wiedzę i potrafi ją zastosować podczas wykonywania obowiązków – a także w przypadku ewentualnego pożaru. Dokument taki powinien zostać umieszczony w widocznym miejscu, tak aby w sytuacji stresowej móc zapoznać się szybko i sprawnie, jak należy postępować w przypadku palenia się odpadów przechowywanych na terenie danego zakładu.

Kiedy konieczny jest operat ppoż?

Obowiązek posiadania operatu przeciwpożarowego wymagany jest w przypadku gdy chcesz złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na możliwość gromadzenia, przetwarzania lub wytwarzania odpadów. W takim przypadku operat przeciwpożarowy jest wymagany jako załącznik do wniosku. Bardzo często operaty są sporządzane w sposób niewłaściwy. Posiadają zbyt dużą liczbę niepotrzebnych informacji tj. informacje o zakładzie zamiast dokładnie wskazać lokalizację magazynowanych odpadów. Opracowanie takie tworzy się przede wszystkim po to aby bez problemu znaleźć newralgiczne punkty czy rozwiązania technologiczne dla danego przypadku. Aby mieć pewność, czy operat przeciwpożarowy wykonany zostanie w sposób właściwy należy korzystać z usług zajmujących się stricte tą tematyką. Dobrym pomysłem będzie zapoznanie się z ofertą znajdującą się na stronę www https://askarprotect.pl/oferta/dokumentacja-ppoz.

Co powinien zawierać?

Ustawa o odpadach dość jasno precyzuje z jakich dokładnie elementów powinien składać się dobrze wykonany operat przeciwpożarowy. Przede wszystkim dokument powinien zostać napisany prostym zrozumiałym językiem. Elementy graficzne powinny być na tyle czytelne, aby każdy mógł bez problemu znaleźć lokalizację wszelkich istotnych elementów dla ochrony ppoż. Dokument musi zawierać opis miejsc, w których magazynowane są to opady, opis technologiczny oraz informacje o rodzaju odpadów znajdujących się na terenie opisywanego miejsca. Operat powinien jasno wskazywać, czy są to materiały palne, niepalne, bezpieczne czy też nie oraz dokładny opis przechowywania, przenoszenia czy postępowania na wypadek pożaru. Warto wiedzieć, iż w przypadku przechowywania, wytwarzania lub zbierania wyłącznie odpadów niepalnych nie ma konieczności wykonywania takiej dokumentacji. Dla wytwarzania szeroko zrozumiałych śmieci dokument musi zawierać opis sposobu ich wytwarzania. Informacje o przedsiębiorstwie też powinny się znajdować na takim opracowaniu, jednak należy ograniczyć je do minimum. Operat ppoż. to również opracowanie, którego niezbędnym elementem jest droga postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu. Wskazać należy dostępne na terenie przedsiębiorstwa, rozwiązania technologiczne czy inne sposoby ochrony zakładu. Wszystkie zawarte w dokumencie informacje powinny być zgodne ze stanem faktycznym.

Kto wykonuje operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy jest opracowaniem, który wykonać mogą jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Ustawa o odpadach wyraźnie wskazuje, jakie są to osoby. W przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa opracowanie takie wykonać może rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Drugą osobą jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. W sytuacji, kiedy organem stanowiącym na danym terenie jest starosta operat wykonać może inżynier pożarnictwa lub inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego. Wszystko zatem uzależnione jest od miejsca, w jakim znajduje się zakład.

Jaki jest koszt opracowania?

Cena za wykonanie operatu różnić się może w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa, który wytwarza odpady oraz jego specyfiki. Na cenę wpływa wiele czynników, zaczynając od wielkości obiektu, którego dotyczy opracowanie po rodzaj prowadzonej działalności, a nawet stopnia zagrożenia pożarem. Ponadto jak wiesz już z poprzedniego akapitu wykonanie go wymaga specjalistycznych uprawnień popartych szeroka wiedzą i doświadczeniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Cena za operat przeciwpożarowy dla prostych budynków to około 2000-3000 zł netto.