Operat przeciwpożarowy opracowanie
02
Gru

Dokumentacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Kto jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji ppoż.?

Zgodnie z art. 4 ochr. ppoż. [1] obowiązkiem właściciela budynku w zakresie ochronny przeciwpożarowej jest m.in.:

 • przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych
  i technologicznych;
 • wyposażenie budynku w wymagane urządzenia ppoż. i gaśnice,
 • zapewnienie konserwacji oraz napraw urządzeń ppoż. gaśnic,
 • zapewnienie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,
 • przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczej;
 • zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 • ustalenie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Co powinna zawierać dokumentacja techniczna w zakresie ppoż.?

W celu spełnienia formalnych wymogów w składzie dokumentacji ppoż. powinny znaleźć się takie elementy jak:

 1.  Scenariusze pożarowe:
  1. scenariusz-algorytmy – opracowywany na etapie realizacji inwestycji,
  2. scenariusz-matryce – umożliwia sterowanie urządzeniami ppoż.,
  3. scenariusz powykonawczy – wymagany na etapie eksploatacji budynku.
 2. Projekty urządzeń i instalacji przeciwpożarowych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i normami w zakresie:
  1. systemów oświetlenia awaryjnego,
  2. instalacji hydrantowych,
  3. przeciwpożarowych wyłączników prądu,
  4. stałych instalacji gaśniczych.
 3. Ekspertyzy techniczne (do uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów) – na ich podstawie możliwe jest zastosowanie rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, obejmujące m.in.:
  1. stosowanie hydrantów wewnętrznych,
  2. jednoczesność pracy hydrantów,
  3. zasilanie w wodę instalacji wodociągowej ppoż.,
  4. stosowanie stałych urządzeń gaśniczych wodnych,
  5. stosowanie systemu sygnalizacji pożaru,
  6. stosowanie dźwiękowych systemów ostrzegających.
 4. Plany ewakuacji obiektu przygotowywane na podstawie rzutów budowlanych budynku oraz informacji o ilości przebywających osób w danych pomieszczeniach.
 5. Analiza bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego obiektu – należy jej dokonywać co najmniej raz na dwa lata oraz niezwłocznie po zmianie sposobu użytkowania budynku.
 6. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem – dla stanowisk pracy należy opracować dokument przed rozpoczęciem pracy a także po wystąpieniu zmian mających wpływ na bezpieczeństwo ppoż.
 7. Ocena zagrożenia wybuchem – najczęściej zagrożenie wybuchem może wystąpić w miejscach pracy takich jak:
  1. zakłady chemiczne, rafinerie, lakiernie, elektrownie, oczyszczalnie ścieków,
  2. zakłady farmaceutyczne, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna, zakłady przetwórstwa żywności.
 8. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego [2] – należy ją aktualizować co najmniej raz na dwa lata jak również w przypadku zmian sposobu użytkowania budynku. Instrukcja ppoż. określa m.in.:
  1. warunki ochrony ppoż. wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania oraz warunków technicznych obiektu,
  2. wyposażenie w urządzenia ppoż. i gaśnice, sposoby konserwacji i przeglądów technicznych,
  3. sposób postępowania na wypadek pożaru,
  4. sposób wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
  5. warunki i organizację ewakuacji ludzi,
  6. zadania i obowiązki pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 9. Uzgodnienia projektów budowlanych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 10. Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, budynku lub miejsca magazynowania odpadów. Operat wykonują osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, czyli:
  1. rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych –  w przypadku, gdy organem właściwym jest marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska,
  2. inżynier pożarnictwa – w przypadku, gdy organem właściwym jest starosta.

Dlaczego warto wykonywać przeglądy i serwisy ppoż.?

Systematyczne przeglądy oraz serwisowanie systemów przeciwpożarowych pozwalają na odpowiednią eksploatację urządzeń a także na zminimalizowanie ewentualnych szkód i usterek oraz kosztów z nimi związanych. Przeglądy systemów ppoż. należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń, co najmniej raz w roku oraz swoim zakresem powinny obejmować usługi ppoż. takie jak.:

 • przeglądy czujników i instalacji GAZEX,
 • przeglądy drzwi przeciwpożarowych,
 • przeglądy klap dymowych,
 • przeglądy czujek i instalacji (SSP, SAP),
 • próbę ciśnieniową węży tłocznych,
 • przegląd i legalizację hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • przegląd i konserwację (legalizację gaśnic),
 • serwis urządzeń i instalacji przeciwpożarowych.

Kto może dokonać przeglądu i serwisu ppoż.?

Kontrolę urządzeń i systemów przeciwpożarowych przeprowadzić może wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Właściciel lub użytkownik budynku może zlecić taką kontrolę oraz konserwację systemu ppoż. firmie zewnętrznej zajmującej się usługami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.  Dzięki doświadczonym fachowcom wszelkie wykonane prace pozwolą na utrzymanie urządzeń i systemów w jak najlepszym stanie technicznym oraz pozwolą uniknąć zbędnych kosztów związanych z usunięciem ewentualnym wad i usterek powstałych w trakcie eksploatacji budynku.

 

Źródła:

[1] Dz.U.2021.869 t.j. z dnia 2021.05.07

[2] Dz.U. 2010.109.719 z dnia 2010.06.07