11
Lis

Prawny obowiązek sporządzania operatu pożarowego

Prawny obowiązek sporządzania operatu pożarowego

Operat przeciwpożarowy to dokument niezbędny w przypadku zbierania i przetwarzania odpadów. Zgodnie z ustawą o odpadach konieczne jest aby operat przeciwpożarowy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów. Operat przeciwpożarowy w myśl obowiązujących przepisów konieczny jest także jako załącznik do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów. W dokumencie tym powinny zostać ustalone i opisane warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu, a także instalacji. Ze względu na rygorystyczne i często zmieniające się przepisy, konieczne jest, aby operat przeciwpożarowy przygotowały podmioty profesjonalne, które mają do tego kwalifikacje.

Ustawa o odpadach i jej nowelizacja – nowe wymogi w kwestii wniosków i operatów przeciwpożarowych

Nowelizacja Ustawy o odpadach miała zacząć obowiązywać już od dnia 5 września 2019 r., termin ten przesunięto o pół roku, a tym samym znowelizowana ustawa weszła w życie dnia 5 marca 2020 r. Tym samym za sprawą pakietu odpadowego do 5 marca 2020 roku firmy i inne podmioty gospodarcze mają obowiązek ponownie złożyć wnioski o zbieranie czy przetwarzanie odpadów. Do każdego takiego wniosku konieczne jest dołączenie operatu przeciwpożarowego. Ten nowy wymóg jest reakcją na niepokojące zjawisko jakim były pożary składowisk odpadów.

Prawny obowiązek sporządzania operatu pożarowego – kogo dotyczy

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego są bardzo ważne i konieczne w zakładach pracy. W tej kwestii równie istotne jak przygotowanie odpowiedniej dokumentacji jest przeszkolenie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi a także z planami ewakuacji budynku. Plany ewakuacji i znaki ułatwiające ewakuację powinny znajdować się w widocznych miejscach i być ogólnie dostępne. Kwestie odpowiedniego oznakowania są jasno określone w przepisach.

Operat przeciwpożarowy jest kolejnym dokumentem, który powinien być znany i wyjaśniony pracownikom. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. nakłada obowiązek opracowania operatu przeciwpożarowego. Zawarte w nim informacje są kluczowe dla ochrony przeciwpożarowej. Powinny uwzględniać między innymi:

  • warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji,
  • warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu
  • warunki ochrony przeciwpożarowej miejsca magazynowania odpadów

Miejsce składowania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami powinno zostać uzgodnione z właściwym miejscowo Komendantem Państwowej Straży Pożarnej.

Operat przeciwpożarowy – kto może go przegotować

Zgodnie z przepisami operat przeciwpożarowy może być wykonany tylko przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, jak rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, inżynier pożarnictwa lub absolwent wyższych studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w specjalności Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego. Wymóg ten wynika wprost z ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Konieczne jest więc zlecenie wykonania operatu przeciwpożarowego profesjonalnemu podmiotowi. Da to gwarancję spełnienia wszelkim wymogów formalnych jakie powinien zawierać taki dokument, ale także gwarancję, że operat opracowany został z należytą starannością i z wykorzystaniem najnowszej wiedzy.

Powody wprowadzenia nowelizacji ustawy o odpadach

Nowelizacja ustawy o odpadach jest bezpośrednią odpowiedzią na pojawiające się na terenie kraju liczne pożary odpadów. W związku z czym konieczne wydawało się wprowadzenie odpowiednich przepisów, które od takich pożarów miałyby chronić w przyszłości. W celu zmniejszenia ryzyka powstania zagrożenia pożarowego w miejscach składowania odpadów rozpoczęto prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o odpadach. Prace miały na celu także walkę z tak zwaną szarą strefą. Prace legislacyjne zostały zakończone i ogłoszone 20 lipca 2018 r.

Nastawienie branży odpadowej do nowej ustawy, a przede wszystkim do nałożonych na nich nowych obowiązków nie byo jednoznaczne. Część środowiska krytycznie podeczła do zmian, twierdząc, że nie będą one miały wpływu na zwiększenie bezpieczeństwa, a tylko przysporzą pracy i obowiązków firmom, które profesjonalnie świadczą swoje usługi. Dla niewielkich przedsiębiorców dodatkowe koszty mogłyby oznaczać konieczność zakończenia działalności. Ustawa dotyka wielu aspektów działalności firm zajmujących się odpadami, między innymi konieczność uzyskania pozwoleń zawierających operat przeciwpożarowy, a także nowych zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i wytwarzanie odpadów.

Operat pożarowy a nowelizacja ustawy o odpadach

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów konieczne stało się między innymi ponowne złożenie wniosku o zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Do każdego wniosku konieczny jest operatem przeciwpożarowy opracowany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Początkowo też czas na złożenie nowych pozwoleń był bardzo krótki. Termon ten został jednak skorygowany poprzez Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedłużono ten czas o ponad pół roku, do 4 marca 2020 roku. Wydanie pozwolenia w myśl nowych przepisów będzie dodatkowo poprzedzone kontrolą komendanta Straży Pożarnej. Zatem, kluczem do uzyskania pozytywnej opinii jest rzeczywiste wprowadzenie w życie zagadnień opisanych w operacie przeciwpożarowym. Założenie i dbałość o bezpieczeństwo przeciwpożarowe zakłada w tym wypadku konieczność zgodności między dokumentacją, a obowiązującym stanem faktycznym.