26
Kwi

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem (opracowanie i aktualizacja)

Czy dokument zabezpieczenia przed wybuchem jest niezbędny?

Zgodnie z § 7 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 roku, w sprawie minimalnych wymagań dot. bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa pracodawca zobowiązany jest sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem stanowiska pracy i dokonywać jego okresowej aktualizacji. Powyższe rozporządzenie wprowadziło do polskiego prawodawstwa obowiązującą w Unii Europejskiej Dyrektywę ATEX 137.

Aktualnie każdy zakład, na terenie którego występuje zagrożenie wybuchem (i w konsekwencji pożaru), musi posiadać dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Co powinien zawierać dokument zabezpieczenia przed wybuchem?

Zgodnie z w/w rozporządzeniem dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien zawierać:

  • informacje o identyfikacji atmosfer wybuchowych i ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu,
  • informację o podjętych odpowiednich środkach zapobiegających wystąpieniu zagrożenia wybuchem,
  • wykaz miejsc pracy zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją,
  • deklarację, że stanowiska i narzędzia pracy, a także urządzenia zabezpieczające i alarmujące, są zaprojektowane, używane i konserwowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

Z opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem musi wynikać szczegółowa procedura zabezpieczenia stanowiska pracy, jego bezpiecznego użytkowania i sposobów ewakuacji w przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia. Co ważne, przed przystąpieniem do pracy na takim stanowisku każdy pracownik musi zostać zapoznany z dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem – aktualizacja

W przypadku gdy miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub organizacja pracy zostały poddane zmianom mogącym mieć wpływ na wynik oceny ryzyka, pracodawca powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.