30
Gru

Ppoż- to twój prawny obowiązek

Przepisy ppoż. są ogółem formalnych zasad, które zostały zapisane w prawie polskim. Wymagają one, aby w miejscach pracy istniały zabezpieczenia pożarowe. Każdy przedsiębiorca podczas ustalania swoich własnych zasad, powinien mieć na uwadze przede wszystkim zapisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej.

Podstawowy obowiązek ciążący na pracodawcy to przeprowadzenie szkolenia na temat zakresu ochrony przeciwpożarowej- czyli ppoż. Według prawa polskiego każda firma musi udzielić swoim pracownikom informacji na temat zasad przeciwpożarowych, a także poinstruować ich o instrukcji bezpieczeństwa ppoż.

Szkolenia ppoż.

Szkolenia ppoż. to bardzo ważna sprawa, do której należy odpowiedzialnie podejść. W firmie za takie szkolenie odpowiada zazwyczaj osoba wyznaczona przez pracodawcę do wykonywania działań, właśnie w kwestii zwalczania pożarów i ewakuacji ludzi. Zgodnie z artykułem ustawy wspomnianej wyżej, możliwość prowadzenia tego typu szkolenia mają tylko osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje- muszą mieć przynajmniej średnie wykształcenia oraz ukończyć szkolenie inspektora ochrony przeciwpożarowej albo posiadać tytuł zawodowy “technik pożarnictwa”.

Co ważne, powołując się na rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2010, szkolenia ppoż. powinny odbywać się również w budynkach, w których jest ponad 50 stałych użytkowników.

Rodzaje szkoleń ppoż:

 • wstępne szkolenie ppoż.dla nowych pracowników w firmie
 • podstawowe szkolenie ppoż., które uczy pracowników, jak posługiwać się gaśnicą, oraz w jaki sposób powinno gasić się różne typy pożarów
 • specjalistyczne szkolenie ppoż. dla osób pracujących w styczności z materiałami, które są łatwopalne

Szkolenia ppoż. są bardzo potrzebne, aby w razie nieszczęśliwego wypadku, jakim jest pożar, umieć poradzić sobie z trudną sytuacją. Dobre przeszkolenie i wpojenie podstawowej wiedzy, pomoże nie wpaść w panikę, oraz zachować trzeźwy umysł w razie kryzysu. Oby taka sytuacja nigdy nie miała miejsca, ale bycie na nią przygotowanym jest naszym obowiązkiem.

W czasie szkolenia z zakresu ppoż. mamy szansę zapoznać się z zasadami organizacji ochrony przeciwpożarowej w budynku, a także zostaniemy poinstruowani o bezpieczeństwie pożarowym. Dowiemy się także, jak właściwie dochodzi do powstania pożaru i jak się on rozprzestrzenia. Podczas szkolenia ppoż. poznamy także mechanizm procesu spalania oraz zagrożenia z niego wynikające. Przedstawione nam również będą techniki skutecznego gaszenia pożaru. Bogatsi o tę wiedzę, będziemy mogli czuć się bezpiecznie, nawet w obliczu zagrożenia.

Usługi ppoż.

Kompleksowe usługi ppoż. to wyczerpująca odpowiedź na potrzeby różnych instytucji lub firm. Skorzystanie z usług ppoż. to niezbędny element okresowego sprawdzenia, czy na dany moment jesteśmy przygotowani na mogące się zadziać nieszczęście pożarowe.

Serwis ppoż.

W zakres serwisu przeciwpożarowego wchodzą takie usługi ppoż. jak przeglądy techniczne oraz czynności konserwacyjne urządzeń ochrony przeciwpożarowej. Wykonywanie serwisu ppoż. ma swoje uregulowanie w przepisach prawnych, a więc jest to de facto prawny obowiązek. Ma to jednak swoje istotne znaczenie, gdyż serwis ppoż. wykonywany regularnie pozwala uniknąć niespodziewanych sytuacji, w których dochodzi do awarii sprzętu. Awaria taka może być bardzo kosztowna, dlatego ważne jest zapobieganie takim sytuacjom.

Do ważniejszych usług z zakresu serwisu ppoż. można zaliczyć:

 • przegląd czujników i instalacji GAZEX
 • przegląd drzwi przeciwpożarowych
 • przegląd czujek oraz instalacji SSP oraz SAP
 • przegląd klap dymowych
 • przegląd, a także legalizacja hydrantów
 • przegląd oraz legalizacja gaśnic
 • próba ciśnieniowa węży tłocznych
 • serwis urządzeń oraz instalacji przeciwpożarowych

Serwis ppoż. powinien odbywać się co najmniej raz do roku. Sposób konserwacji sprzętu przeciwpożarowego jest opisany w Polskich Normach, które dotyczą urządzeń ppoż. i gaśnic. Mimo wszystko ważne jest poznanie zaleceń producenta takiego sprzętu, gdyż niektóre urządzenia posiadają zalecenia konserwacji przynajmniej raz na półrocze.

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja ppoż. w firmie lub instytucji powinna zostać prawidłowo opracowana przez osobę ściśle do tego powołaną. Dokumentacja ppoż. powinna być skompletowana według zasad, które określone są przez prawo polskie. Dzięki dokumentacji ppoż. poznajemy wszelkie nieprawidłowości występujące w danym budynku, a także rozwiązania minimalizujące zagrożenia w nim. Dokumentacja ppoż. to także plany ewakuacyjne oraz wskazania, które neutralizują możliwość wybuchu pożarowego.

Obowiązkowe elementy dokumentacji ppoż.:

 • operat przeciwpożarowy
  Jest to dokument, w którym opisane są w sposób szczegółowy warunki ochrony ppoż.instalacji lub obiektu, w którym magazynowane są odpady.
 • plany ewakuacyjne budynku
  Ważnym elementem planu ewakuacji danego obiektu są plansze, na których wskazane są drogi oraz kierunki ewakuacyjne.
 • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
  Jest to opracowanie dotyczące ustalenia ochrony przeciwpożarowej, które musi zostać uwzględnione podczas eksploatowania danego obiektu.
 • ocena zagrożenia wybuchem
  Według przepisów prawnych zalecane jest przeprowadzenie analizy w zakresie oceny zagrożenia wybuchem.