15
Lut

Z czego powinna się składać prawidłowo opracowana dokumentacja ppoż w zakładzie ?

Dokumentacja przeciwpożarowa zostaje stworzona w opiniowanym budynku przez powołaną osobę, według zasad ściśle określonych przez polskie przepisy prawne. Wykazuje ona przede wszystkim nieprawidłowości w badanym budynku i wskazuje rozwiązania, które minimalizują zagrożenie w danym obiekcie. Ponadto informuje o planach ewakuacyjnych oraz zawiera wskazania neutralizujące możliwość powstawania wybuchów. Jak powinna wyglądać prawidłowo stworzona dokumentacja przeciwpożarowa? Które elementy są obowiązkowe? 

Plany ewakuacji obiektu

Kluczowymi elementami planów ewakuacji obiektu są plansze, które wskazują drogi i kierunki ewakuacyjne. Stanowią one tym samym graficzną część instrukcji informującej o sposobach przeprowadzania akcji ewakuacyjnych. Zapoznanie się z dokumentacją jest obligatoryjne dla każdego pracownika i użytkownika danego obiektu. Wszystkie dokumenty powinny być łatwo dostępne oraz wykonane w sposób czytelny i przejrzysty. Na podstawie obowiązującej podstawy prawnej, ustawodawca nakłada obowiązek wykonania planu zawierającego następujące elementy:

1). graficzne dane obiektu, wraz z podziałem na strefy pożarowe,

2). parametry pożarowe substancji palnych,

3). usytuowanie drogi pożarowej oraz obiektów przylegających do budynku właściwego,

4). miejsca występowania hydrantów,

5). kategorie zagrożenia ludzi (przewidywana liczba osób na poszczególnych kondygnacjach budynku oraz w pomieszczeniach).

Operat przeciwpożarowy

Operat stanowi dokument, zawierający szczegółowe warunki ochrony ppoż instalacji, bądź obiektu magazynowania odpadów zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. Miejsce musi zostać wcześniej uzgodnione z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Operat, w świetle przepisów, musi zostać wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub inżyniera pożarnictwa posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego przybiera formę opracowania dotyczącego ustalania ochrony przeciwpożarowej, które należy uwzględnić podczas eksploatacji danego budynku. Wymagania prawne są określone ustawą, a zapoznanie z instrukcją jest obowiązkowe w przypadku każdego pracownika przebywającego na danym obiekcie, bez względu na stanowisko. IBP musi być aktualizowana raz na dwa lata, bądź po zmianach sposobu eksploatowania obiektu. Instrukcja powinna obligatoryjnie zawierać:

1). warunki ochrony przeciwpożarowej odnoszące się do przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku,

2). określenie obowiązkowego wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,

3). zalecane sposoby postępowania podczas wystąpienia pożaru, ze szczególnym uwzględnieniem planów ewakuacyjnych,

4). wskazanie osób wykonujących instrukcję,

5). plany obiektów i terenów przylegających do właściwego obiektu, z określeniem wymiarów, wskazaniem stref pożarowych oraz warunków ewakuacyjnych.

Analiza bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego obiektu musi zostać podjęta w celu dokładnego wskazania i określenia instrukcji, jakimi należy się kierować podczas wystąpienia zagrożenia. Przepisy nakazują wykonanie w obiektach użyteczności publicznej, np. szkołach, bankach, hotelach, halach produkcyjnych, magazynach, podczas gdy:

1). występuje strefa zagrożenia wybuchem, bez względu na rozmiary budynku,

2). kubatura brutto przekracza 1000 m3, lub w przypadku budynków inwentarskich – przekracza 1500 m3,

3). powierzchnia strefy pożarowej przekracza dla obiektów takich jak stacje uzdatniania wody, bądź składowiska odpadów.

Ocena zagrożenia wybuchem

Polski ustawodawca w obowiązujących przepisach prawnych skierowanych do podmiotów prowadzących procesy technologiczne z wykorzystaniem materiałów, które mogą generować zagrożenie związane z wybuchem, zaleca przeprowadzenie obowiązkowej oceny zagrożenia. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy zostanie stwierdzone, że istnieje zagrożenie wybuchem, a ponadto nie będzie ekonomicznych uzasadnień wprowadzających działania mające na celu neutralizację zagrożenia, istnieje wówczas przesłanka do stworzenia dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, który obejmuje kolejno:

1). wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,

2). określenie czynników przyczyniających się do zainicjowania zapłonu,

3). graficzne opracowanie dokumentacji klasyfikacyjnej,

4). wskazanie stref zagrożenia wybuchem w danych pomieszczeniach.

Ekspertyzy techniczne w celu uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów

Ekspertyzy techniczne, mające na celu uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów, muszą mieć szczególne uzasadnienie. Na podstawie ostatniej nowelizacji Prawa Budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 471) obowiązującej od września 2020 roku, projekt budowlany wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą PPOŻ, ekspertyza również będzie wymagała uzyskania zgody od komendanta wojewódzkiego PSP.

Dokumentacja ppoż powinna zostać poprawnie przeprowadzona przez właściwy organ oraz skompletowana w odpowiedni sposób. Wszystkie scenariusze pożarowe oraz projekty urządzeń i instalacji przeciwpożarowych muszą zostać wykonane według obowiązujących przepisów prawnych.