operat przeciwpozarowy
15
Kwi

Kiedy wymagany jest operat przeciwpożarowy?

W 2018 roku pozyskanie, zbiór oraz przetwarzanie śmieci stało się nieco trudniejsze. Od września owego roku przedsiębiorstwa, które w swojej działalności wykazują tego typu aktywność zobligowane są do posiadania w dokumentacji operatu przeciwpożarowego. Kto jest zobowiązany do posiadania takiego dokumentu? Czym on jest i kto może go sporządzić? Jakie wymogi musi spełniać? Jak się go tworzy? Na wszystkie te pytania, odpowiedzi znajdą państwo w poniższym tekście.

Czym jest operat przeciwpożarowy?

Wraz z nowelizacją ustawy o odpadach z dnia 05 września 2018 roku, rządzący wprowadzili dla niektórych przedsiębiorstw obowiązek posiadania operatu przeciwpożarowego – dokumentu, który opisuje warunki ochrony przeciwpożarowej odpadów. Obligatoryjne jest również skonsultowanie tego pisma z właściwym dla adresu przedsiębiorstwa Komendantem miejscowej Straży Pożarnej (miejskiej bądź powiatowej, z wyłączeniem OSP).

Za takim rozwiązaniem przemawia fala wielu podpaleń, do których doszło na różnego rodzaju wysypiskach śmieci, zarówno tych legalnych, jak i tzw. dzikich. Bez względu na to, czy taki zbiór odpadów ma odpowiednie pozwolenie na istnienie, efektem pożaru jest ogromne zanieczyszczenie środowiska.

Jakie firmy mają obowiązek posiadania operatu przeciwpożarowego?

Wraz z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o odpadach z września 2018 roku, wiele przedsiębiorstw zadawało sobie pytanie – czy moim obowiązkiem jest posiadanie operatu przeciwpożarowego? Wszystko zależy od tego, jaki profil ma przedsiębiorstwo. W momencie, gdy do jego działania wymagane jest posiadanie jednego z trzech zezwoleń, wtedy firma musi zaopatrzyć się na . Te zezwolenia to:

 • Zezwolenie na wytwarzanie odpadów palnych,
 • Zezwolenie na zbieranie odpadów palnych,
 • Zezwolenie na przetwarzanie odpadów palnych.

W przypadku, gdy firma ma w swoim profilu przetwarzanie, wytwarzanie i zbieranie odpadów niepalnych, nie ma obligatoryjnego wymogu posiadania w dokumentacji dodatkowych pism.

Kto może wykonać operat przeciwpożarowy?

Niestety, nie każdy może sporządzić taki dokument. Operat przeciwpożarowy takie, może zostać stworzone przez osobę, która ukończyła Inżynierię Bezpieczeństwa Pożarowego na Warszawskiej Szkole Głównej Służby Pożarniczej lub inżynierię pożarnictwa na dowolnej innej uczelni wyższej. Innym uprawnieniem, umożliwiającym wykreowanie warunków ochrony przeciwpożarowej jest uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń tego typu.

Jak wygląda ustawa i co z niej wynika?

Warunki kreowania zasad i konkretnych działań dążących do uzyskania są określone w ustawie o odpadach, artykuł 42.4/b:

1) Do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów dołącza się:

 1. operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:
  1. rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) – w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,
  2. osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta;

Ustawa kreuje tu konkretne wytyczne co do tego, jak powinien wyglądać dokument oraz to, kto taki dokument może stworzyć. Wyznacza również organ publiczny odpowiedzialny za decyzje o akceptacji formy i treści dokumentu.

2) postanowienie, o którym mowa w ust. 4c. (informująca o przysługującym zażaleniu na decyzję odnośnie operatu przeciwpożarowego podjętą przez miejskiego/powiatowego komendanta Straży Pożarnej).

Do instytucji dokumentu operatu przeciwpożarowego odnoszą się jeszcze dwa zapisy w tej ustawie – 4d, mówiący o możliwościach, jakie ma organ decyzyjny w przypadku wpłynięcia wniosku:

 • Może odmówić,
 • Może się zgodzić na formę dokumentu, ale po tym, gdy spełni on niektóre wymagania,
 • Może wyrazić zgodę na zastosowanie warunków ochrony instalacji przeciwpożarowej.

Jak i również 4e:

4e. Operat przeciwpożarowy stanowi opinię, o której mowa w art. 11n ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.”

Artykuł 11n. ustawy 2 pkt 2 ust. z dnia 24.08.1991r. mówi głównie o zależnościach między tym, który organ jest właściwy dla adresu budynku, a także o tym, jakie obowiązki mają rzeczoznawcy lub osoby po kierunkach inżynierii pożarnictwa.

Schemat tworzenia operatu przeciwpożarowego.

Kreowanie dokumentu odbywa się właściwie w czterech krokach:

 1. Skompletowanie dokumentacji odnoszącej się do budynku, dla którego tworzymy zasady warunków ochrony przeciwpożarowej.
 2. Zapoznanie się przez osobę, która ma stworzyć operat przeciwpożarowy, ze stanem budynku.
 3. Stworzenie na podstawie punktów jeden i dwa dokumentu właściwego.
 4. Przedłożenie komendantowi Straży Pożarnej wniosku o akceptację całości dokumentacji ochrony ppoż. (na odpowiedź ma on 14 dni roboczych).