operat przeciwpozarowy
29
Paź

Opracowanie operatu przeciwpożarowego

Operat przeciwpożarowy jest ważnym elementem działania przedsiębiorstwa, które magazynuje lub przetwarza odpady. Sporządzanie operatów przeciwpożarowych może nastręczać  problemy zarówno przedsiębiorcom, jak i autorom operatów oraz funkcjonariuszom PSP odpowiedzialnym za opiniowanie tego rodzaju dokumentu.

Operat przeciwpożarowy – najważniejsze informacje

Operat przeciwpożarowy jest dokumentem określającym warunki przeciwpożarowe dla całego budynku, jego części, wszystkich miejsc, w których przeprowadzane są prace związane z gromadzeniem i przetwarzaniem odpadów. Warunki te nie są ściśle określone przez przepisy, za każdym razem są ustalane przez Komendanta Straży Pożarnej. Wszystko zależy od tego, z jakiego rodzaju materiały będą przetwarzane i w jakiej ilości. Komendant Straży Pożarnej określa zasady operatu przeciwpożarowego na podstawie:

– czy są to zwykłe odpady, czy niebezpieczne,

– jakim sposobem będą przetwarzane,

– jak długo odpady mają być magazynowane przed ich przetworzeniem.

Operat przeciwpożarowy dostarcza również urzędom informacji o tym, w jaki sposób warunki będą realizowane w praktyce, w miejscach którego dany operat dotyczy. Uzyskanie pozwolenia na tego rodzaju działalność wymaga najpierw opracowania operatu przeciwpożarowego, określa to ustawa z 20 lipca 2018 roku.

Opracowanie operatu przeciwpożarowego

Operat przeciwpożarowy może być wykonany przez rzeczoznawcę, który specjalizuje się w zabezpieczeniach przeciwpożarowych, jak również inżynier pożarnictwa i bezpieczeństwa pożarowego. Rzeczoznawca może sporządzić operat przeciwpożarowy w sytuacji, kiedy organem decydującym jest regionalny dyrektor do ochrony środowiska lub marszałek województwa. Jeśli zezwolenie przedsiębiorstwu wydaje starosta, wówczas operat musi sporządzić inżynier pożarnictwa lub bezpieczeństwa pożarowego. Operat przeciwpożarowy powinien uwzględniać:

– informacje formalno -prawne, dane o przedmiocie i celu stworzenia operatu, wskazanie osoby, która sporządza dokument, adres podmiotu i zakres jego działalności, rodzaj i ilość odpadów, a także miejsce ich przechowywania i przetwarzania,

– informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej, charakterystyka procesu technologicznego, warunki techniczne, ścisłe procedury i metody postępowania na wypadek pożaru

– opinie o instalacjach i budynkach.

Operat przeciwpożarowy określa w jaki sposób w obiektach przeznaczonych do zbierania, przechowywania i przetwarzania towarów stosować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Dodatkowo należy wykonać ćwiczenia odnośnie do procedur postępowania na wypadek pożaru. Należy je wykonywać przynajmniej raz w roku, jeśli:

– powierzchnia bezpieczeństwa pożarowego obejmująca strefę z odpadami wynosi 1000 m2., a cała powierzchnia stref razem z odpadami wynosi więcej niż 2000 m2.,

– objętość odpadów palnych jest większa niż 10 m3, w sytuacji, kiedy temperatura zapłonu wynosi do 60 stopni C oraz kiedy objętość odpadów palnych jest większa niż 60 m3, a temperatura zapłonu wynosi powyżej 60 stopni C,

– istnieje strefa zagrożenia wybuchem.

Operat przeciwpożarowy – wymagania

Przepisy prawne nie regulują dokładnie, co ma zawierać operat przeciwpożarowy. Do wymagań przeciwpożarowych odnośnie budynków, w których są składowane odpady, odnosi się Ustawa o odpadach, która mówi, że obiekty przeznaczone do składowania tego typu towarów powinny być tak wykonane, aby w razie wystąpienia pożKoszty opracowania oaru zapewniały:

– zachowanie nośności konstrukcji budynku przez jakiś czas,

– ograniczenie roznoszenia się ognia i dymu w obrębie budynku oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie budynki,

– możliwość uratowania osób znajdujących się na terenie obiektu,

– bezpieczeństwo ekip ratowniczych oraz zapewnienie możliwości do podejmowania działań gaśniczych.

Ocena operatów przeciwpożarowych podejmowana jest przez Państwową Straż Pożarną na podstawie  zasad wynikające z przepisów o odpadach, przepisów techniczno-budowlanych bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także przeciwpożarowych.

Osoba uprawniona do sporządzenia operatu przeciwpożarowego musi go uzgodnić z komendantem powiatowym albo miejskim Państwowej Straży Pożarnej. Uzgodnienie polega na wydaniu decyzji przez komendanta, od której nie przysługuje zażalenie. Jeśli komendant nie zaakceptuje spełnienia wymagań odnośnie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, które zawiera operat przeciwpożarowy, to urząd decyzyjny odmawia wydania pozwolenia na składowanie i przetwarzanie odpadów.

Koszty opracowania operatu przeciwpożarowego

Trudno precyzyjnie określić cenę operatu przeciwpożarowego, ponieważ mieści się ona w dużym zakresie i zależy od wielu czynników. W głównej mierze uzależniona jest to od wielkości oraz stopnia skomplikowania obiektu, w którym mają być składowane odpady. Drugim czynnikiem jest charakter samych odpadów oraz kto wykonuje i sporządza dokumentację operatu przeciwpożarowego. Dokładny koszt usługi wyliczany jest za każdym razem indywidualnie z uwzględnieniem wymienionych czynników.