• TEL: 533 934 555
  • Email: biuro@askarprotect.pl
  • Godziny pracy: 08:00-17:00

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP): Kluczowe zasady

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – czyli IBP (inaczej nazywana instrukcją przeciwpożarową lub instrukcją PPOŻ budynku) to kluczowy dokument, mający za zadanie w jasny sposób informować o zasadach bezpieczeństwa, które powinny być spełnione podczas eksploatacji obiektu. Jego opracowanie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa na wielu płaszczyznach – od organizacji, przez logistykę, aż po technikę.

Instrukcja przeciwpożarowa - Twoje obowiązki jako właściciela lub użytkownika

Odpowiedzialność za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spoczywa na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu. Taki dokument, po zatwierdzeniu, powinien być regularnie aktualizowany – co najmniej raz na dwa lata. Wynika to z możliwych zmian w budynku, które wpływają na zasady bezpieczeństwa zawarte w instrukcji pożarowej.

Instrukcja PPOŻ budynku: Kiedy jest wymagana?

Wszystkie obiekty budowlane pełniące funkcję użyteczności publicznej, miejsca zamieszkania zbiorowego czy hale produkcyjne muszą posiadać instrukcję PPOŻ budynku. Istnieją konkretne kryteria kubatury, np. budynki o kubaturze brutto przekraczającej 1000 m3 (lub 1500 m3 dla inwentarskich) muszą posiadać taką instrukcję. Jeśli obiekt przechowuje materiały wybuchowe, instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest wymagana bez względu na kubaturę.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – przepisy i wymagania

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? Rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2010 r. określa przepisy, które muszą być spełnione podczas opracowywania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Dodatkowo, wg ustawy z 24 sierpnia 1991 r., instrukcja pożarowa musi być układana przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami – inżynierów bezpieczeństwa pożarowego czy specjalistów w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej wykonywanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (w tym również opracowanie instrukcji przeciwpożarowej) jest możliwe tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub co najmniej tytuł zawodowy “technik pożarnictwa”).

Instrukcja dla osób o ograniczonej zdolności poruszania

Osoby o ograniczonej zdolności poruszania wymagają specjalnego uwzględnienia w planach bezpieczeństwa. Instrukcja dla nich powinna wskazywać dostosowane środki ewakuacji oraz wyznaczone strefy bezpieczeństwa, wolne od barier architektonicznych. Ważne jest, aby personel był przeszkolony w zakresie pomocy tym osobom w sytuacji zagrożenia.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - cena

Koszt przygotowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest określany indywidualnie. Wycena takiej instrukcji PPOŻ zależy od wielu czynników. Jeśli potrzebujesz dokładnej oferty cenowej na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, prosimy o odpowiedź na kilka kluczowych pytań związanych z Twoim obiektem.

  • Czy instrukcja przeciwpożarowa była już kiedyś opracowywana dla obiektu? Jeśli tak, to w którym roku? (W tym przypadku wystarczy ja zaktualizować).
  • Czy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ma dotyczyć nowo budowanego obiektu, czy też istniejącego?
  • Jaki jest profil działalności (usługowy, biurowy, produkcyjny, magazynowy, hotelowy itp.)?
  • Czy w obiekcie są stanowiska, na których występują strefy zagrożenia wybuchem?
  • Jaka jest powierzchnia użytkowa obiektu/kubatura?
  • Jaka jest wysokość obiektu/liczba kondygnacji?
  • Czy jest dostępny projekt budowlany wraz z rysunkami/rzuty kondygnacji – wersja papierowa/elektroniczna?

Na podstawie zebranych informacji będziemy w stanie szybko przedstawić ofertę cenową na instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Warto podkreślić, że instrukcja przeciwpożarowa to dokument, który wymaga regularnej aktualizacji. Należy to robić co najmniej raz na dwa lata lub gdy w obiekcie nastąpiła istotna zmiana, w tym przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania lub zmiana procesu technologicznego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - często zadawane pytania

Co to jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP) określa wewnętrzne przepisy oraz zasady postępowania mające na celu eliminację zagrożeń pożarowych oraz działania w sytuacji powstania pożaru lub innego rodzaju zagrożenia.

Co to znaczy IBP?

IBP to skrót od “Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego”, dokumentu określającego zasady postępowania w sytuacji zagrożenia pożarowego oraz zapobiegania pożarom.

Kto ma obowiązek posiadania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Obowiązek posiadania instrukcji dotyczy właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych, w których przewidywany jest stały lub czasowy pobyt ludzi oraz w miejscach, gdzie przechowywane są materiały łatwopalne.

Z czego składa się instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja zawiera m.in. informacje o organizacji ochrony przeciwpożarowej w budynku, charakterystykę obiektu, warunki ewakuacji oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego.

Co znajduje się w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

W instrukcji znajdują się dane o sposobie użytkowania budynku, informacje o urządzeniach przeciwpożarowych, obsłudze gaśnic, specyfikacji technicznej oraz informacje o przeglądach i konserwacji.

Kiedy wymagana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja jest wymagana przed rozpoczęciem użytkowania obiektu, w miejscach o zwiększonym ryzyku pożarowym oraz tam, gdzie przewidywany jest stały lub czasowy pobyt ludzi.

Gdzie wymagana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Wymagana jest m.in. w obiektach użyteczności publicznej, budynkach wielorodzinnych, obiektach przemysłowych oraz innych miejscach, gdzie przewidywany jest stały lub czasowy pobyt ludzi.

Co zawiera część graficzna instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Część graficzna zawiera odpowiednio wykonane plany obiektu, które ukazują rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, drogi ewakuacyjne oraz inne elementy związane z bezpieczeństwem.

Kto może zatwierdzić instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Pracodawca, zarządca lub użytkownik – w zależności od organizacji wewnętrznych zasad bezpieczeństwa pożarowego lub umowy użytkowania obiektu.

Czy pracownik musi być zapoznany z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego?

Tak, każdy pracownik powinien być zapoznany z instrukcją oraz wiedzieć, jak postępować w przypadku pożaru.

Kto zapoznaje z IBP?

Z instrukcją zapoznaje osoba dysponująca odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W przypadku, gdy w firmie zatrudniony jest specjalista ds. ppoż., tak jak inspektor ppoż., zapoznanie z instrukcją może odbyć się we własnym zakresie.

Kto odpowiada za ppoż w firmie?

W Polsce za ppoż w firmie odpowiada pracodawca, który może wyznaczyć osobę odpowiedzialną za koordynowanie działań związanych z ochroną przeciwpożarową.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo pożarowe w zakładzie pracy?

Za bezpieczeństwo pożarowe w zakładzie pracy odpowiada pracodawca. Może on jednak wyznaczyć do tych obowiązków konkretną osobę lub służbę.

Kiedy trzeba zatrudnić inspektora ppoż?

W zależności od rodzaju i wielkości obiektu oraz ilości osób tam przebywających, może być wymóg zatrudnienia inspektora ppoż. Szczegółowe wymagania określają przepisy.

Kto odpowiada za instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Odpowiedzialność za prawidłowość i aktualność instrukcji spoczywa na właścicielu, zarządcy lub użytkownikowi obiektu – w zależności od organizacji wewnętrznych zasad bezpieczeństwa pożarowego (np zapisów umowy użytkowania/najmu).

Jakie budynki wymagają instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

W Polsce instrukcja jest wymagana m.in. dla obiektów użyteczności publicznej, budynków wielorodzinnych, obiektów przemysłowych oraz innych miejsc, gdzie przewidywany jest stały pobyt ludzi lub przechowywane są materiały łatwopalne, które posiadają kubaturę brutto powyżej 1000m3 oraz każdego budynku, w którym wyznaczono pomieszczenie zagrożone wybuchem.

Kiedy nie jest wymagana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja nie jest wymagana dla budynków jednorodzinnych oraz niektórych małych obiektów, chyba że są one przeznaczone na cele publiczne.

Co zaliczamy do urządzeń przeciwpożarowych?

Do urządzeń przeciwpożarowych zaliczamy m.in. gaśnice, hydranty wewnętrzne, czujniki dymu i temperatury, systemy alarmowe czy systemy gaśnicze.