27
Kwi

Szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie ppoż?

Szkolenie ppoż przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które wyznaczone zostały przez pracodawcę do wykonywania działań z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników [art 207 § 1 pkt. 3b oraz art 209 § 1 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z dnia 21 lipca 2009 r.]. Szkolenie ppoż jest także dla osób, które chcą poznać teorię rozwoju i zwalczania pożarów oraz fizykochemię spalania i wybuchów.

Kto może wykonywać szkolenie ppoż?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej wykonywanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (w tym również przeprowadzanie szkolenia ppoż) jest możliwe tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub co najmniej tytuł zawodowy “technik pożarnictwa”).

Dlaczego szkolenie ppoż jest ważne?

Sprawnie funkcjonujący system ochrony przeciwpożarowej jest niezwykle ważny. Należy zadbać o dobrą organizacje, sprawne reagowanie i realizowanie zadań przez osoby uczestniczące w tym systemie. Jest to istotne w każdym obiekcie, a zwłaszcza w takich, które przystosowane są do przebywania w nich większej liczby osób..

W celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania takiego systemu należy umożliwić wszystkim zapoznanie się z jego zasadami oraz ich przestrzeganie. Metodą są systematyczne szkolenia ppoż dla pracowników i zaznajamianie ich z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Dlatego celem każdego szkolenia ppoż powinno być przede wszystkim zapoznanie tych osób z zadaniami, jakie muszą wykonać w celu zapobiegania pożarom, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz jak powinny się zachować kiedy pożar już powstanie i rozprzestrzenia się.

Co obejmują nasze szkolenia ppoż?

Podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej zapoznamy Państwo z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz wyjaśnimy zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. Przedstawimy Tobie podstawowe informacje na temat powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. W toku szkolenia ppoż wyjaśnimy mechanizmy procesu spalania oraz rodzaje zagrożeń związanych z powstaniem pożaru. Zaprezentujemy metody i techniki skutecznego gaszenia pożarów oraz zasady przeprowadzania bezpiecznej i efektywnej ewakuacji z obiektu.

W trakcie szkolenia ppoż omówimy szczegółowe zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji. Omówimy mechanizm gaszenia pożarów, zasady podjęcia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych oraz ich odpowiednie prowadzenie do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej. W ramach szkolenia ppoż wyjaśnimy i przedstawimy zasady organizacji skutecznego systemu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie dostosowanego indywidualnie do panujących warunków.

Zobacz pozostałe usługi w zakresie opracowania dokumentacji ppoż, serwisu sprzętu oraz projektowania systemów bezpieczeństwa.