• TEL: 533 934 555
  • Email: biuro@askarprotect.pl
  • Godziny pracy: 08:00-17:00

Oferta

Analiza bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego obiektu (opracowanie i aktualizacja)

Analizę bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego wykonuje się w celu kompleksowej oceny stanu bezpieczeństwa i poziomu zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej. Ocena taka nie wiąże się z konsekwencjami prawnymi. Pozwala jednak sprawdzić stopień przystosowania i spełnienia przez obiekt wymagań oraz wskazać i usunąć wszelkie nieprawidłowości. Wskazuje ona mocne i słabe strony organizacji ochrony przeciwpożarowej przez […]

Czytaj więcej

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem (opracowanie i aktualizacja)

Zgodnie z § 7 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 roku, w sprawie minimalnych wymagań dot. bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa pracodawca zobowiązany jest sporządzić dokument zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem i dokonywać jego okresowej aktualizacji. Powyższe rozporządzenie wprowadziło do polskiego prawodawstwa obowiązującą w […]

Czytaj więcej

Ocena zagrożenia wybuchem (opracowanie i aktualizacja)

Kiedy konieczna jest ocena zagrożenia wybuchem? Ocena zagrożenia wybuchem powinna być dokonana w obiektach i na terenach do nich przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub gdzie materiały takie są magazynowane. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje: wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia […]

Czytaj więcej

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (opracowanie i aktualizacja)

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego wykonuje się dla wszystkich budynków (lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe), w których występuje strefa zagrożenia wybuchem i/lub kubatura brutto przekracza 1000 m3 (1500 m3 w przypadku budynków inwentarskich). Określa ona wewnętrzne przepisy i zasady postępowania mające na celu eliminację zagrożeń pożarowych oraz działania w przypadku powstania pożaru lub innego rodzaju zagrożenia. Powinna zawierać […]

Czytaj więcej

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (opracowanie i aktualizacja)

Our commitment to quality and services ensure our clients happy. With years of experiences and continuing research, our team is ready to serve your interior design needs. We’re happy to make you feel more comfortable on your home.

Czytaj więcej

Uzgodnienia projektów budowlanych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Our commitment to quality and services ensure our clients happy. With years of experiences and continuing research, our team is ready to serve your interior design needs. We’re happy to make you feel more comfortable on your home.

Czytaj więcej

Operat przeciwpożarowy

Zgodnie z aktualizacją ustawy o odpadach z dnia 5 września 2018  w celu pozyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i na przetwarzanie odpadów niezbędne jest dołączenie do wniosku dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej - operat przeciwpożarowy. Dokument zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej oraz podlega uzgodnieniu w drodze postanowienia przez Komendanta Miejskiego/Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej (odpowiedniego terytorialnie dla [...]
Czytaj więcej