• TEL: 533 934 555
 • Email: biuro@askarprotect.pl
 • Godziny pracy: 08:00-17:00

Ocena zagrożenia wybuchem (opracowanie i aktualizacja)

 • Home
 • /
 • service
 • /
 • Ocena zagrożenia wybuchem (opracowanie i aktualizacja)

Kiedy konieczna jest ocena zagrożenia wybuchem?

Ocena zagrożenia wybuchem powinna być dokonana w obiektach i na terenach do nich przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub gdzie materiały takie są magazynowane.

Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje:

 • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
 • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem,
 • wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

Co zawiera ocena zagrożenia wybuchem?

Podczas oceny zagrożenia wybuchem każdorazowo należy także dokonać oceny ryzyka zawodowego przy pracach, podczas których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe. Do pomieszczeń zagrożonych wybuchem zalicza się pomieszczenia, w których może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa.

W procesie oceny zagrożenia wybuchem w pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni.

Kto ma obowiązek dokonania oceny zagrożenia wybuchem i jak ustala się jej zakres?

Obowiązek dokonania oceny zagrożenia wybuchem ma:

 • inwestor,
 • projektant,
 • użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

Koszt opracowania oceny zagrożenia wybuchem ustalany jest indywidualnie i zależy m.in. od:

 1. stopnia skomplikowania konstrukcji przestrzeni objętej opracowaniem oceny zagrożenia wybuchem (pomieszczenia zagrożone wybuchem i do nich przyległe)
 2. prowadzonych procesów technologicznych stwarzających zagrożenie pożarowe i wybuchowe
 3. dostępności dokumentacji: projekt budowlany (opis konstrukcji budynku), rzuty poziome kondygnacji (plany budowlane), instrukcje technologiczno-ruchowych urządzeń biorących udział w procesie technologicznym stwarzających potencjalne zagrożenie wybuchowe, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
 4. czy ocena zagrożenia wybuchem była już kiedyś opracowywana dla obiektu? Jeśli tak, to w którym roku? (W tym przypadku być może wystarczy ją tylko zaktualizować).

Ocena zagrożenia wybuchem – podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U.10.138.931 z późn. zm.).
 • § 37 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80, poz. 563).