• TEL: 533 934 555
 • Email: biuro@askarprotect.pl
 • Godziny pracy: 08:00-17:00

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (opracowanie i aktualizacja)

 • Home
 • /
 • service
 • /
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (opracowanie i aktualizacja)

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego wykonuje się dla wszystkich budynków (lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe), w których występuje strefa zagrożenia wybuchem i/lub kubatura brutto przekracza 1000 m3 (1500 m3 w przypadku budynków inwentarskich). Określa ona wewnętrzne przepisy i zasady postępowania mające na celu eliminację zagrożeń pożarowych oraz działania w przypadku powstania pożaru lub innego rodzaju zagrożenia. Powinna zawierać informacje o sposobie organizacji ochrony przeciwpożarowej w obiekcie, jego szczegółową charakterystykę i przeznaczenie, warunki ewakuacji przebywających osób, podstawy prewencji przeciwpożarowej, itp. Każda Instrukcja powinna być dostosowana do indywidualnych warunków panujących w danym obiekcie. Oznacza to, że nie można użyć jednej Instrukcji do kilku różnych obiektów ze względu na występujące między nimi różnice.
Integralną częścią każdej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego powinny być odpowiednio wykonane i opracowane plany (rzuty poziome) obiektu!

Cena opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego każdorazowo ustalana jest indywidualnie. W celu dokonania wyceny prosimy o przygotowanie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Czy instrukcja była już kiedyś opracowywana dla obiektu? Jeśli tak, to w którym roku? (w tym przypadku wystarczy ja zaktualizować)
 2. Czy Instrukcja ma dotyczyć nowo budowanego obiektu czy też istniejącego?
 3. Jaki jest profil działalności (usługowy,biurowy, produkcyjny, magazynowy, hotelowy itp.)?
 4. Czy w obiekcie są  stanowiska na których występują strefy zagrożenia wybuchem?
 5. Jaka jest powierzchnia użytkowa obiektu/ kubatura?
 6. Jaka jest wysokość obiektu/ liczba kondygnacji?
 7. Czy jest dostępny projekt budowlany wraz z rysunkami/rzuty kondygnacji – wersja papierowa/elektroniczna?

Na podstawie zebranych informacji będziemy w stanie szybko przedstawić ofertę cenową.
Obowiązujące w Polsce przepisy [§ 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r. Nr 109 poz. 719)] nakładają na właściciela, zarządce lub użytkownika obiektu obowiązek zapewnienia i wdrażania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz jej okresowej aktualizacji.

Aktualizację należy wykonywać co najmniej raz na dwa lata lub kiedy w obiekcie nastąpiła zmiana warunków ochrony przeciwpożarowej (przebudowa, zmiana sposobu użytkowania lub procesu technologicznego, itp.).

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.  o ochronie przeciwpożarowej wykonywanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (w tym również opracowanie instrukcji) jest możliwe tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub co najmniej tytuł zawodowy “technik pożarnictwa”).