27
Kwi

Przegląd i legalizacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Regularny przegląd hydrantów wewnętrznych zapewnia bezpieczeństwo w budynku

Hydranty wewnętrzne (lub zawory hydrantowe) zainstalowane na wewnętrznej sieci wodociągowej mają na celu doprowadzenie środka gaśniczego (wody) do miejsc budynku, w których powstał lub rozprzestrzenia się pożar. Ich dobór i rozmieszczenie, zasięg działania oraz wydajność uzależnione są od wymogów stawianych przez przepisy [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r. Nr 109 poz. 719)]. Z tej przyczyny regularny przegląd hydrantów i serwis hydrantów w razie usterek są szczególnie ważne.

Za co odpowiada regularny przegląd hydrantów?

Należy pamiętać, że wewnętrzna sieć hydrantowa służy przede wszystkim do podjęcia działań gaśniczych kiedy pożar jest jeszcze w pierwszej fazie rozwoju (kiedy ogień nie rozprzestrzenił się na tyle, że możliwe jest ugaszenie go przy pomocy podręcznego sprzętu, którym akurat dysponujemy). Ma ona umożliwić podjęcie natychmiastowej i skutecznej akcji gaśniczej jeszcze przed przybyciem zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz nie dopuścić do dalszego rozwoju pożaru.

Jak często należy wykonywać przegląd hydrantów wewnętrznych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przegląd hydrantów wewnętrznych – pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych (parametrów gwarantujących prawidłowe działanie tych hydrantów) – powinien być wykonywany przynajmniej raz w roku.

Dodatkowo raz na 5 lat należy przeprowadzić przegląd hydrantów wewnętrznych polegający na próbie ciśnieniowej węży pożarniczych [PN-EN 671-1, 2, 3].

Kto może wykonywać przeglądu hydrantów wewnętrznych?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej wykonywanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (w tym również przegląd hydrantów wewnętrznych oraz serwis hydrantów) jest możliwe tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub co najmniej tytuł zawodowy “technik pożarnictwa”).

Przegląd hydrantów wewnętrznych a dokumentacja

Po kontroli użytkownik musi otrzymać protokół z przeprowadzonego przeglądu hydrantów wewnętrznych i badania parametrów sieci hydrantowej, na którym powinny się znaleźć informacje dotyczące oznaczenia hydrantu, jego umiejscowienia, wartości zmierzonych parametrów (ciśnienie statyczne i dynamiczne oraz wydajność), a także ewentualne zalecenia lub uwagi.