27
Kwi

Przegląd i konserwacja (legalizacja) gaśnic

Dlaczego należy przeprowadzać przegląd gaśnic i serwis gaśnic?

W celu poprawnego funkcjonowania podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic) niezbędny jest regularny przegląd gaśnic i ich konserwacja. Czasami, jeśli jest taka potrzeba, należy przeprowadzić również serwis gaśnic (remont).

Kiedy niezbędny jest przegląd gaśnic?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami [§ 3 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)] gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym (przegląd gaśnic) i czynnościom konserwacyjnym (serwis gaśnic) zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic (PN-EN 3), w dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi.

Przegląd gaśnic należy przeprowadzać z zachowaniem czasookresów ustalonych przez producenta danego sprzętu, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Kto odpowiada za przegląd gaśnic i serwis gaśnic?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej wykonywanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (w tym również legalizacja gaśnic, przegląd gaśnic i serwis gaśnic) jest możliwe tylko przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje (co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub co najmniej tytuł zawodowy “technik pożarnictwa”).

Przegląd gaśnic i dokumentacja po przeglądzie

Każdy przegląd gaśnic i kontrola sprzętu gaśniczego, mające na celu utrzymanie go w gotowości. Wiąże się z wydaniem użytkownikowi przez konserwatora odpowiedniego poświadczenia. Jest ono wydawane w formie samoprzylepnej etykiety, na której widnieją informacje dotyczące stanu sprawności. Poza tym na etykiecie umieszcza się datę badania, datę następnego badania, nazwę firmy wykonującej kontrolę i podpis konserwatora. Dzięki nim szybko sprawdzisz, kiedy przegląd gaśnic wykonano oraz kiedy musisz zaplanować kolejny.

Uwaga! Brak dokumentu stwierdzającego terminowy przegląd gaśnic – jak również serwis gaśnic – stanowi podstawę do nałożenia grzywny przez kontrolującego obiekt. W przypadku wystąpienia pożaru może znacznie skomplikować uzyskanie odszkodowania.