26
Kwi

Ocena zagrożenia wybuchem (opracowanie i aktualizacja)

Ocena zagrożenia wybuchem! Ocena powinna być dokonana w obiektach i na terenach do nich przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W ocenie zagrożenia wybuchem należy również przeanalizować przestrzenie zakładu, w których materiały takie są magazynowane.

Ocena zagrożenia wybuchem powinna zawierać:

 • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
 • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem,
 • wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.
Do pomieszczeń zagrożonych wybuchem zalicza się pomieszczenia, w których może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa.
Dodatkowo w pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni.
Poza tym należy także przeanalizować ocenę ryzyka zawodowego przy pracach, podczas których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe.

Kto w takim razie ma obowiązek dokonania oceny zagrożenia wybuchem? Będą to:

 • inwestor,

 • projektant,

 • użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

Więc jaki jest koszt opracowania oceny zagrożenia wybuchem?

Cenę opracowania oceny zagrożenia wybuchem każdorazowo ustalamy z naszymi klientami indywidualnie. Wycena zależy m.in. od:

 • stopnia skomplikowania konstrukcji przestrzeni objętej opracowaniem (pomieszczenia zagrożone wybuchem i do nich przyległe)
 • prowadzonych procesów technologicznych stwarzających zagrożenie pożarowe i wybuchowe
 • dostępności dokumentacji:
 • projekt budowlany (opis konstrukcji budynku),
 • rzuty poziome kondygnacji (plany budowlane),
 • instrukcje technologiczno – ruchowe urządzeń, które biorą udział w procesie technologicznym a mogą stwarzać potencjalne zagrożenie wybuchowe,
 • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
 • Poza tym ważne jest, czy ocena zagrożenia wybuchem była już kiedyś opracowywana dla obiektu? Jeżeli tak, to być może wystarczy ją tylko zaktualizować.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. W sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U.10.138.931 z późn. zm.).
 • § 37 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80, poz. 563).

Zobacz także pozostałe usługi w zakresie opracowania dokumentacji ppożserwisu sprzętu, szkoleń oraz projektowania systemów bezpieczeństwa.