przegląd i legalizacja gaśnic
30
Gru

Przegląd oraz legalizacja gaśnic – jak i kiedy

Przegląd oraz legalizacja gaśnic – jak i kiedy

W każdym obiekcie dla bezpieczeństwa znajdują się gaśnice. Aby w każdej chwili mogły pomóc w trakcie np. pożaru muszą być sprawne. Przegląd gaśnic jest procedurą, która zobowiązuje każdą firmę do systematycznego sprawdzania gaśnic. Gaśnice należy sprawdzać przynajmniej raz w roku.

Przegląd gaśnic – ustanowienia prawne

Urządzenia pożarowe znajdują się w każdego rodzaju budynku. Niezależnie czy jest budynek użyteczności publicznej, magazyn, budynek produkcyjny czy plac, na którym składowane są rzeczy. W Polsce przepisy prawne regulują zobowiązania przedsiębiorstw co do urządzeń przeciwpożarowych, są one spójne z normami europejskimi. Przepisy określają odpowiednią liczbę gaśnic, także ich masę. Gaśnice umieszczone w budynkach muszą posiadać certyfikat zgodności, który wystawiany jest przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – CNBOP.

Wszystkie zasady, obostrzenia, a także normy dotyczące gaśnic oraz ich przeglądu zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozporządzenie to jest z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz 719) i dotyczy ochrony przeciwpożarowej wszelkich budynków oraz innych budynków budowlanych, a także terenów.

Legalizacja gaśnic uznana jest za określenie potoczne. Legalizacja to zespół czynności, w skład któych wchodzi sprawdzenie gaśnicy, a także stwierdzenie i poświadczenie, ze dana gaśnica spełnia wymagania. Zbiorniki przenośne mające pojemność większą niż 0,35 dm3 oraz nadciśnienie wyższe od 0,5bara, których miejsce zmieniło się pomiędzy napełnieniem, a opróżnieniem podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego. Zbiorniki tego typu przeznaczone są do transportowania lub magazynowania gazów lub cieczy. Uwzględniane nie są pojemniki do przewozu napojów gazowanych oraz pojemniki aerozolowe jednokrotnego użytku, któych iloczyn pojemności oraz nadciśnienia nie jest większy niż 500 barów x dm3, a samo nadciśnienie nie przekracza 7 barów. Zbiorniki tego typu są wykorzystywane np. do gaśnic przenośnych oraz przewoźnych.

Jak często wykonuje się przegląd gaśnic?

W wyżej omówionym rozporządzeniu zawarto także informację dotyczącą częstotliwości z jaką powinno się wykonywać konserwację oraz przeglądy gaśnic. Przepisy zobowiązują firmy do wykonywania przeglądu gaśnic co rok. Co 5 lat należy wymieniać gaśnice na nowe, ponieważ środki gaśnicze tracą swoje właściwości.

W zależności od rodzaju gaśnic zobowiązuje program konserwacji

  • Gaśnice wodne, pianowe i z wodnym środkiem gaśniczym. Podstawowa konserwacja powinna być wykonywana co roku. Konserwacja rozszerzona oraz ponowne napełnienie, jeśli występuje potrzeba wykonuje się co 5 lat.  Również remont i ponowne napełnienie jest co 5 lat.
  • Gaśnice proszkowe typu Z. Podstawowa konserwacja powinna odbywać się co rok. Konserwacja rozszerzona i ponowne napełnienie, jeśli występuje potrzeba wykonuje się co 5 lat. Ponadto remont i ponowne napełnienie  należy wykonać co 5 lat.
  • Gaśnice proszkowe typu X.  Gaśnice pierwotnie uszczelnione, będące stale pod ciśnieniem (powinny  być  zwrócone  do  producenta/dostawcy  w  celu  ich ponownego napełnienia). Podstawową konserwacje należy wykonywać co rok. Konserwacja rozszerzona i ponowne napełnienie, jeśli są konieczne wykonuje się co 15 lat. Natomiast co 5 lat należy zrobić remont i ponowne napełnienie.
  • Gaśnice CO2 (śniegowe). Konserwacja podstawowa tych gaśnic powinna odbywać się co rok, a remont i ponowne napełnienie co 5 lat.

Konserwacja gaśnic – co należy wykonać?

Przeglądem gaśnic oraz ich konserwacją zajmują się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy. Do ich zadań należy:

  • dokonanie oceny stanu technicznego gaśnicy;
  • sprawdzenie elementów takich jak: plomby, węże oraz prądownica;
  • sprawdzenie jaka ilość proszku znajduje się wewnątrz gaśnicy oraz w jakim jest stanie jest proszek;
  • sprawdzenie czy gaśnica posiada wszystkie konieczne napisy oraz czy są one aktualne z panującymi przepisami.

Wykonane badania powinny zostać potwierdzone protokołem, potwierdzającym wykonane badania oraz zgodnym z przepisami. Gaśnica po przeglądzie otrzymuje odpowiednie oznaczenie, umieszcza się je na kontrolce. Zawarte w nim są informacje o przeglądzie oraz stanie technicznym.

Procedura konserwacji podstawowej dotyczy wielu elementów gaśnicy, m.in.: wskaźnika ciśnienia, zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem czy oględzin zewnętrznych. Są to nieliczne przykłady wielu wykonywanych czynności. Wymagania kontrolne, które wykonuje się w trakcie procedury podstawowej są szeroko opisane w dokumentacji dotyczącej Standardów CNBOP-PIB.