Operat Przeciwpożarowy
02
Gru

Operat przeciwpożarowy – musisz to wiedzieć

Operat przeciwpożarowy jest to szereg norm i zasad niezbędnych do wydania zgód dotyczących działalności danej firmy, która zajmuje się magazynowaniem czy też przetwarzaniem odpadów. Operat jest koniecznym elementem do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Co trzeba o nim wiedzieć?

Czym jest operat przeciwpożarowy?

Operat to dokument, w którym zawarte są wszelkie warunki przeciwpożarowe odnoszące się do danego obiektu, gdzie magazynuje się, składuje czy wytwarza odpady. Co ważne, wszystkie zawiłości prawne powiązane z przygotowaniem operatu przeciwpożarowego reguluje ustawa o odpadach. Uzyskanie operatu jest równoznaczne z otrzymaniem dla właściciela przedsiębiorstwa zgody na składowanie odpadów i ich przetwarzanie w ramach tejże działalności. Dokument ten dołącza się do pozostałych wymaganych wniosków, a następnie właściciel przedsiębiorstwa oczekuje na decyzję właściwych organów, zależnych od miejsca działalności firmy. W operacie przeciwpożarowym znajdują się wszystkie wymagania związane z zagadnieniem ochrony przeciwpożarowej. Warto podkreślić, iż każdy z pracowników musi znać jego zawartość.

Co powinien zawierać operat przeciwpożarowy?

Ustawa dokładnie określa treść operatu przeciwpożarowego oraz wszystkie zagadnienia, jak i wymogi formalne, które musi on spełniać. W operatach ppoż muszą znaleźć się takie kwestie jak:

 1. Informacje formalno-prawne
 • przedmiot oraz cel opracowania operatu,
 • osoba przygotowująca dokument i jej kwalifikacje,
 • podstawy prawne,
 • adres podmiotu oraz zakres jego dzielności,
 • typ i masa odpadów,
 • miejsce przetwarzania i magazynowania odpadów,
 • ilość odpadów niebezpiecznych.
 1. Informacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • warunki techniczne,
 • warunki ochrony,
 • specyfika procesu technologicznego,
 • mechanizm postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego,
 • zadania oraz obowiązki dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

3.Opinie

 • dotyczące instalacji,
 • obiektów budowlanych czy ich elementach,
 • pozostałych miejsc, w których są magazynowane lub przetwarzane odpady,
 • potwierdzające spełnienie wszelkich wymagań warunków ochrony przeciwpożarowej,
 • określające ewentualne warunki potrzebne do spełnienia koniecznych w tym zakresie wymagań.

Do tego dokumentu właściciel przedsiębiorstwa musi dołączyć wniosek, dokumenty poświadczające uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów albo na wykorzystanie alternatywnych rozwiązań w stosunku do warunków ochrony przeciwpożarowej oraz kopie decyzji udzielających zezwoleń na zbieranie, wytwarzanie lub przetwarzanie odpadów czy też kopie wniosków do wydających zezwolenia albo decyzje odpadów.

Trzeba też pamiętać, że instalacje i obiekty budowlane, w których magazynuje się odpady powinny być zaprojektowane i wykonane w ten sposób, żeby zredukować do minimum ryzyko powstania pożaru. Jeżeli jednak dojdzie do zagrożenia pożarowego, wówczas muszą one ograniczyć jego rozprzestrzenianie się, zachować na jak najdłużej nośność konstrukcji, jak i zachować zasady bezpieczeństwa ratowników. Operat przeciwpożarowy tworzony jest właśnie biorąc pod uwagę wszelkie te wyżej podane czynniki jak prawne przepisy. Więcej można przeczytać na https://askarprotect.pl/oferta/dokumentacja-ppoz.

Jakie przedsiębiorstwa mają obowiązek posiadania operatu przeciwpożarowego?

Wiele zależy od profilu działania przedsiębiorstwa. Firma musi uzyskać operat przeciwpożarowy, jeśli do jej funkcjonowania niezbędne jest uzyskanie jednego z poniższych zezwoleń, takich jak:

 • zezwolenie na magazynowanie odpadów palnych,
 • zezwolenie na wytwarzanie odpadów palnych,
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów palnych.

Jeżeli zajmuje się jedynie magazynowaniem, przetwarzaniem i wytwarzaniem odpadów niepalnych, wówczas operat jest zbędny.

Opracowanie operatu przeciwpożarowego- dlaczego jest ważne?

W przypadku odpadów palnych posiadanie tego dokumentu jest obowiązkiem właściciela firmy. Jeżeli nie zostanie on dopełniony, a więc operat nie będzie przygotowany i potwierdzony, wówczas musi on liczyć się z dosyć wysoką karą. Trzeba mieć też na uwadze kwestie bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Muszą oni wiedzieć, w jaki sposób zachować się na wypadek pożaru. Pracownicy powinny zapoznać się z planem działania w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, muszą więc znać dobrze treść operatu przeciwpożarowego. Jego brak wiąże się z niebezpieczeństwem osób pracujących przy odpadach palnych. Kiedy operat ppoż jest potrzebny?

 • jeśli właściciel firmy chce, żeby pomieszczenia biznesowe zostały zatwierdzone do przechowywania danych przedmiotów (łatwopalne ciecze, puszki aerozolowe, plastik, drewno, butle gazowe, chemikalia),
 • przedsiębiorca został poproszony przez lokalną straż pożarną o dostarczenie planu ochrony przeciwpożarowej dla swoich pomieszczeń handlowych,
 • przekazuje własność istniejącego obiektu handlowego albo przemysłowego i agent czy właściciel budynku chce otrzymać program ochrony przeciwpożarowej.

Kto może przygotować ten dokument?

Ustawodawca jasno określa listę osób, które mogą zająć się opracowaniem tego dokumentu. Należy do nich zwłaszcza rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, ale także inżynier pożarnictwa czy też inżynier w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.