instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
01
Wrz

Kary za nie przestrzeganie przepisów ppoż?

Przepisy ppoż

Przepisy przeciwpożarowe to zbiór zasad i norm, które ograniczają ryzyko wystąpienia pożaru w obiekcie. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej powstała 24 sierpnia 1991 roku i od tego czasu nakłada na pracodawcę, oraz na właściciela budynku szereg norm ograniczających ryzyko wystąpienia pożaru. Dodatkowo też ustala reguły zachowania się podczas niebezpieczeństw zagrażających życiu z uwagi na ognisko pożaru.

Serwis ppoż

Pracodawca w ramach ustawy ma obowiązek przeprowadzania serwisu ppoż, w którego zakres wchodzą:

 • przeglądy drzwi pożarowych
 • przeglądy instalacji gazex
 • przeglądy klap dymowych
 • przeglądy czujek i instalacji
 • próba ciśnieniowa węży tłocznych
 • przegląd i legalizacja hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych
 • przegląd i konserwacja gaśnic
 • serwis urządzeń przeciwpożarowych

Jeśli zalecenia producenta nie stanowią inaczej, standardowy serwis ppoż powinien odbywać się nie rzadziej jak raz na rok. Dzięki sprawdzeniu poprawności sprzętu, można uniknąć drogich w naprawie awarii, lub jeszcze droższych wymian.

Usługi przeciwpożarowe

Firmy które świadczą usługi przeciwpożarowe powinny łączyć cechy firmy nadzorczej, budowlanej, oraz szkoleniowej. W ramach działalności kontrolnej firma powinna sprawdzić sprzęt gaśniczy pod kątem legalizacji czy potrzeby napraw. Dodatkowo należy skontrolować wszelkie instalacje, systemy oddymiające. Działalność takiej firmy funkcje audytu. Z innego punktu widzenia usługi przeciwpożarowe zajmują się przeglądem obiektu pod kątem wyposażenia go w tablice ewakuacyjne, oznakowanie drogi ewakuacyjnej oraz planów ewakuacji. Dodatkowo firma może przeszkolić od razu personel pod kątem przepisów ppoż, oraz innych użytkowników budynku. Dzięki temu plany ewakuacyjne będą wdrożone w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Szkolenia warto odnawiać, przynajmniej raz na rok. Usługi przeciwpożarowe mogą być kompleksowe.

Dokumentacja ppoż

Na dokumentację przeciwpożarową składa się;

 • plan ewakuacji bazujący na graficznej oprawie, wskazujący miejsca umieszczenia hydrantów, czy zagrożeń
 • operat przeciwpożarowy mówiący o szczegółowych warunkach ochrony ppoż instalacji
 • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
 • ocena zagrożenia wybuchem
 • ekspertyza

Ta dokumentacja powinna być w odpowiedni sposób sporządzona, o czym mówi prawo polskie, oraz w odpowiedni sposób przechowywana. Wszystkie scenariusze, oraz projekty muszą być wykonane przez specjalistę.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów ppoż

Z tytułu nieprzestrzegania powyższych przepisów grozić mogą poważne sankcje prawne. W razie zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego, organ jakim jest Państwowa Straż Pożarna może podejmować kontrolne działania w jednostce bez uprzedzenia. W razie naruszenia przepisów, odpowiednie organy mają możliwość wystawienia mandatu. To jednak może być początek drogi. W stosunku do pracownika karą za nieprzestrzeganie przepisów ppoż może być kara upomnienia, kara nagany, lub kara finansowa. W stosunku do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie ochrony i zdrowia życia pracownika przewidziana kara to nawet pozbawienie wolności do lat 3. Gdy zostanie powołana kontrola Państwowej Inspekcji Pracy inspektor może wydać decyzje takie jak:

 • w ustalonym czasie usunięcie uchybień
 • nakaz wstrzymania prac lub innej działalności, w momencie kiedy praca w obiekcie jest niebezpieczna i stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi tam pracujących. Jeśli osoby tam pracujące nie mają odpowiednich kwalifikacji w trybie natychmiastowym
 • nakaz ustalenia w podanym terminie okoliczności i przyczyn wypadku
 • nakaz badań czynników szkodliwych
 • wyciągnięcie konsekwencji wobec osób winnych zaniechań

Brak przestrzegania norm przeciwpożarowych kojarzy się w pierwszej chwili z karą finansową, pozbawieniem wolności, czy innymi zagrożeniami ze strony urzędników. Nic bardziej mylnego. Największą karą w takiej sytuacji jest sam pożar, który może zniszczyć firmowe mienie, zdrowie pracowników, oraz wszystko na co pracodawca latami pracował. Warto o tym pamiętać, za każdym razem kiedy mimowolnie się pomyśli, że wszystkie przepisy, oraz ustawy są po to aby utrudnić życie. Dzięki nim łatwiej jest zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, oraz zaoszczędzić kosztowny sprzęt. Każdy właściciel firmy powinien z należytą dbałością i sumiennością dbać o bezpieczeństwo pracowników, oraz firmy. Dzięki temu nie narazi się na zastój firmy, postępowanie sądowe, czy w najgorszym razie wyrzuty sumienia do końca życia. Prawdą jest, że należy dbać o dokumentację ppoż, serwis, oraz wyposażenie, jednak można skorzystać z usług przeciwpożarowych, które w sposób profesjonalny zajmą się ochroną mienia. Należy również zadbać o wyposażenie. Oznakować drogi przeciwpożarowe, dzięki którym łatwiej się poruszać w razie niebezpieczeństw. Elementy wyposażenia powinny być niepalne, co również w razie nieprzewidzianych sytuacji nie pomoże rozpowszechniać się ogniskom pożaru. Pamiętać należy o dobrych oknach, wentylacji, oraz o czujnikach. Czujniki wykrywają pożar w najwcześniejszym etapie, dlatego używając ich można szybko zdusić go w zarodku.