instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
15
Lut

Jak powinna wyglądać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Niezbędne informacje na temat instrukcji przeciwpożarowej

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to swojego rodzaju dokument, który powinien w jasny i przejrzysty sposób informować o celach jakie powinny być spełnione podczas eksploatacji budynku. To opracowanie pozwala na zachowanie bezpieczeństwa na wielu płaszczyznach – organizacji, porządku logistyki i techniki.

Wymogi prawne, które określają jak powinien wyglądać ten dokument znajdują się w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719).

Zlecenie opracowania instrukcji PPOŻ leży po stronie właściciela lub użytkownika danego obiektu, lub danej części obiektu, które mają oddzielne strefy pożarowe. Napisany i zatwierdzony dokument powinien być aktualizowany co najmniej raz w ciągu dwóch lat, ponieważ w tym czasie może dojść do zmian w obiekcie, które mogą mieć wpływ na zmianę warunków ustalonych w instrukcji.

Według ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego układana jest przez odpowiednio wyszkolone służby. Osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje to wszyscy Ci, którzy uzyskali wyższe wykształcenie w zakresie inżyniera bezpieczeństwa pożarowego lub w zakresie specjalizacji ochrony przeciw pożarniczej. Kwalifikacją jest również uzyskanie prawa do wykonywania zawodu regulowanego czyli technika pożarnictwa.

Instrukcję przeciwpożarową opracowuje się dla wszystkich obiektów budowlanych, które mają pełnić funkcję użyteczności publicznej, mają być miejscem zamieszkania zbiorowego lub mają być halami produkcyjnymi, magazynami itp. Kubatura brutto w tych budynkach przekracza
1000 m3 z wyjątkiem budynków inwentarskich, dla których wartość kubatury brutto wynosi 1500 m3. Dokument powinno opracować się dla wszystkich budynków, w których składowane są niebezpieczne materiały wybuchowe lub znajduje się w nich strefa zagrożona wybuchem – wtedy kubatura brutto nie ma znaczenia).

 

Z czego składa się instrukcja przeciwpożarowa?

 

Instrukcja powinna zawierać szczegółowe informacje przedstawione w formie graficznej dotyczące budynku takie jak metraż, rozkład, liczna pięter, wysokość w merach oraz odległość od budynków sąsiadujących. Dodatkowo powinny być wypunktowane wszystkie nazwy substancji łatwopalnych znajdujących się wewnątrz wraz z ich gęstością obciążenia ogniowego.
Pismo powinno zawierać informacje na temat tego ile ludzi może przebywać jednocześnie w środku, z rozpiską liczbową ile osób może być na danej kondygnacjo oraz ogółem.
Niezbędnym punktem jest dokładne rozpisanie stref pożarowych w budynku oraz zaznaczenie na planie tych przestrzeni, które bezsprzecznie zakwalifikowane zostały jako strefy zagrożenia. Wszystkie drogi ewakuacji, kierunki, w których należy się w nich poruszać, drogi pożarowe i dojazdowe z oznaczeniami wjazdów również powinny zostać naniesione na plan graficzny. Prawidłowo skonstruowana instrukcja przeciwpożarowa zawiera dane na temat umiejscowienia urządzeń przeciwpożarowych takich jak gaśnice oraz wszystkich elementów niebezpiecznych, łatwopalnych i wybuchowych. Wszystkie sprzęty tego typu muszą być zaznaczone, a wraz z nimi muszą znaleźć się informacje o ich użytkowaniu w czasie pożaru.

Instrukcja przeciwpożarowa dokument ten powinien zawierać dane pisemne na temat sposobu w jaki budynek będzie użytkowany, a także informacje o tym jakie procesy technologiczne będą w nim przeprowadzane. Niezwykle ważne jest, aby w piśmie wypunktowane były wszelkie informacje na temat urządzeń przeciwpożarowych, w tym obsługa gaśnic oraz wszelkie dane techniczne takie jak wszelkie specyfikacje techniczne, informacje o przeglądach i pracach konserwacyjnych.
Ważną częścią takiej instrukcji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej jest fragment o tym jak osoby przebywające wewnątrz budynku powinny zachować się w czasie pożaru, sposoby ewakuacji ludzi narażonych na niebezpieczeństwo oraz informacje na temat metod zabezpieczania maszyn i urządzeń, które mogą pożar wywołać.
Każdy tego typu dokument powinien zawierać zapis, który informuje w jaki sposób powinno się przekazać obiekt, jakie najważniejsze informacje przekazać w tym zawiera się szkolenie z zakresu BHP oraz ogólne wiadomości na temat ochrony przeciwpożarowej budynku. Każdy użytkownik budynku powinien zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa.
Dokument określa na kim spoczywa odpowiedzialność dotycząca ochrony przeciwpożarowej, obowiązki te według instrukcji powinny być wyznaczone konkretnym użytkownikom budynku.
Powinna się także znaleźć wzmianka na temat danych technicznych osób odpowiedzialnych za przygotowanie instrukcji PPOŻ.

Instrukcja, która została prawidłowo skonstruowana stanowi solidny fundament dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników obiektu. Najemca budynku, który w razie potrzeby zadba o to, aby zasady bezpieczeństwa zawarte w instrukcji były przestrzegane może być pewien, że ewakuacja ludzi i wszelkie kryzysowe sytuacje będą miały bezpieczny przebieg.