operat przeciwpozarowy
03
Paź

Dokumentacja i przestrzeganie przepisów ppoż w firmie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy zobowiązani są do dbania o bezpieczeństwo zatrudnianych przez siebie pracowników. Jednym z największych zagrożeń występujących w każdej firmie jest pożar. Aby zminimalizować ryzyko jego wystąpienia, niezbędne jest profesjonalne przygotowanie dokumentacji przeciwpożarowej i jej przestrzeganie.

Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie

Szczegółowe obowiązki przedsiębiorców dotyczące sposobu zapobiegania pożarom i postępowania w przypadku ich wystąpienia zostały określone w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Podstawowym obowiązkiem właścicieli firm jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń ppoż. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy budynek musi być wyposażony w regularnie serwisowane urządzenia gaśnicze. Niezbędne jest również przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także przekazanie im instrukcji przeciwpożarowych. Takie działanie pozwala na skuteczną i szybką ewakuację w przypadku pojawienia się ognia.

Co obejmuje dokumentacja przeciwpożarowa

W calu zabezpieczenia zakładu pracy przed pożarem niezbędne jest stworzenie dokumentacji przeciwpożarowej. Przygotowanie tego rodzaju dokumentu warto powierzyć profesjonalnym firmom świadczącym tego rodzaju usługi ppoż. Prawidłowo przygotowana dokumentacja, powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i zawierać plany ewakuacyjne budynku, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, a także ocenę zagrożenia wybuchem. Dzięki niej możliwe jest wykrycie występujących zagrożeń, a także wskazanie rozwiązań, które pozwalają na ich neutralizację.

Jednym z najważniejszych elementów dokumentacji ppoż jest plan ewakuacji budynku, który wskazuje drogi oraz kierunki ewakuacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami plan powinien być stworzony w sposób czytelny oraz rzetelny i zawierać m.in. graficzne dane obiektu wraz z wyznaczonymi strefami pożarowymi, usytuowanie drogi pożarowej, umiejscowienie hydrantów, a także wskazanie kategorii zagrożenia ludzi.

Profesjonalnie przygotowana dokumentacja ppoż zawiera także instrukcję bezpieczeństwa pożarowego obejmującą warunki ochrony przeciwpożarowej, obowiązkowe wyposażenie budynków, zalecane sposoby postępowania w razie wystąpienia pożaru, a także wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonywanie instrukcji.

W przypadku występowania miejsc i materiałów zagrożonych wybuchem niezbędne jest przeprowadzenie oceny poziomu zagrożenia. Prawidłowo przeprowadzona ocena obejmuje wskazanie pomieszczeń oraz stref zagrożonych wybuchem, a także czynników, które mogą przyczynić się do pojawienia się ognia.

Sporządzanie scenariuszy pożarowych

Jeden ze sposobów ograniczenia ryzyka ogniowego w firmach polega na stworzeniu scenariusza pożarowego. Dokument ten stanowi podstawę do przygotowania wewnętrznego planu ratowniczego, który ma ochronić obiekt budowlany przed zniszczeniem, a przebywające w nim osoby przed utratą zdrowia lub życia. Sporządzanie scenariusza pożarowego polega na opisaniu tego, co może wydarzyć się w przypadku pojawienia się ognia. Podmioty odpowiedzialne za tworzenie scenariuszy powinny brać pod uwagę nie tylko standardowe sytuacje, ale również skrajne zdarzenia, takie jak awaria urządzeń przeciwpożarowych, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest niewielkie. Im więcej zagrożeń uda się przewidzieć, tym łatwiej będzie podjąć właściwe działania w momencie zagrożenia. Warto podkreślić, że tworzenie scenariuszy przeciwpożarowych przez przedsiębiorców nie jest obowiązkowe. Przedstawiciele służb ratunkowych oraz eksperci do spraw pożarnictwa podkreślają jednak, że warto zdecydować się na przygotowanie tego rodzaju dokumentów, ze względu na ich istotną rolę podczas ratowania zdrowia i życia ludzi.

Przestrzeganie przepisów ppoż przez pracowników

Nawet najlepsze dokumenty przeciwpożarowe na nic się zdadzą, jeżeli wdrożone przepisy nie będą przestrzegane przez pracowników. Obowiązkiem pracodawcy jest stworzenie bezpiecznych i komfortowych, warunków pracy. Na zatrudnionych pracownikach z kolei spoczywa obowiązek uczestniczenia w organizowanych szkoleniach przeciwpożarowych. Wymagana jest także znajomość obowiązujących zasad i procedur, wykonywanie poleceń przełożonych, a także dbanie o odpowiedni stan techniczny używanych maszyn oraz narzędzi. Prawidłowe wykonywanie powierzonych czynności i przestrzeganie powyższych zasad w istotny sposób wpływa na ograniczenie ryzyka wystąpienia pożaru.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy zobowiązani są także do dbania o odpowiedni stan techniczny urządzeń gaśniczych. Prace konserwacyjne powinny być wykonywane przez uprawnione do tego osoby. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się zlecić serwis ppoż zewnętrznym firmom specjalizującym się w świadczeniu tego rodzaju usług. Zakres wykonywanych czynności obejmuje m.in. przeprowadzenie oceny stanu technicznego gaśnic oraz elementów wchodzących w ich skład, takich jak węże lub prądownice. Po wykonaniu czynności serwisowych sporządzany zostaje protokół potwierdzający wykonane prace. Jego posiadanie pozwala uniknąć kar finansowych w przypadku pojawienia się kontroli straży pożarnej w przedsiębiorstwie.