Analiza ryzyka HAZOP, PHA
02
Gru

BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH- BHP I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W OCHRONIE ZDROWIA, ŻYCIA I MIENIA

Regulacje prawne dotyczące produkcji przemysłowej stawiają przed przedsiębiorcą szereg wymagań. Do najważniejszych z nich- warunkujących bezpieczeństwo zarówno samego procesu przemysłowego, jak i zatrudnionych pracowników- należą Bezpieczeństwo i Higiena Pracy iaz asady ochrony przeciwpożarowej. Bez spełnienia warunków zawartych w ww. uregulowaniach nie można przystąpić do prowadzenia działalności- są one obowiązkowo stosowane we wszystkich miejscach pracy objętych normami prawa polskiego.

Bezpieczeństwo i Higiena pracy to zbiór norm prawnych regulujących zasady funkcjonowania pracowników w miejscu pracy oraz na danych stanowiskach, których zadaniem jest minimalizacja zagrożeń wynikajacych z warunków wykonywanych czynności oraz chorób zawodowych, będących ich następstwem. Natomiast przepisy ochrony przeciwpozarowej mają za zadanie zniwelowanie możliwości wystąpeinia lub rozprzestrzeniania się pozaru bądź innej klęski żywiołowej. Normują ilość i rodzaje środków niezbędnych do zwalczania pożaru oraz prowadzenia akcji ratowniczej. W zakresie ochrony ppoż do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie warunków zapobiegających powstawaniu zagrożeń, natomiast w gestii instytucji zewnętrznych pozostają aspekty związane z działąniami na wypadek wystąpienia zagrożenia.

SKŁADOWE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH

DOKUMENTACJA PPOŻ I PROCEDURY

Jednym z najważniejszych obszarów ochrony ppoż w przedsiębiorstwie, w szczególności w zakładach przemysłowych, kalsyfikowanych zgodnie z noormami jako zakłądy dużego ryzyka (ZDR)i zakłady zwiększonego ryzyka (ZZR), jest zapewnienie bezpieczeństwa procesów i instalacji technologicznych. Zakłady takie powinny spełnić szereg wymagań technicznych i organizacyjnych zapobiegających występowaniu warunków skutkujących wybuchem pożaru oraz wykrywających zagrożenie pożarowe w jak najwcześniejszej jego fazie i uniemożliwiających lub tłumiących jego dalszy rozwój. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami obiekty, które spałniają wymogi obowiązkowego posiadania systemów przeciwpożarowych muszą posiadać odpowiednią dokumentację ppoż. W zakresie usług naszej firmy znajduje się profesjonalne przygotowanie niezbędnych dokumentów oraz procedur zapewniających bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Przygotowujemy:

 • scenariusze pożarowe (wraz z matrycą sterowań),
 • projekty urządzeń i instalacji przeciwpożarowych,
 • ekspertyzy techniczne w przypadku konieczności uzyskania zgody na odtsępstwo od obowiązujących norm,
 • plany ewakuacji obiektu (zarówno pierwotne opracowania, jak i bieżące aktualizacje),
 • analizy bezpieczenstwa pożarowego i wybuchowego obiektu
 • dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem (również jego aktualizacje),
 • oceny zagrożenia wybuchem,
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
 • uzgodnienia projektów budowlanych z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • operaty przeciwpożarowe.

Prawidłowa i skuteczna realizacja zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładzie wymaga skoordynowanego działania zarówno środków technicznych, jak i odpowiedni przeszkolonego personelu, postępującego zgodnie z profesjonalnie opracowanymi procedurami. Odpowiednia współpraca na linii maszyna- człowiek jest w stanie dokonać właściwej interpretacji zdarzenia i wdrożyć odpowiednie, zgodne z planem postępowanie oraz wskaże odpowiednie narzędzia, mające na celu minimalizację strat.

Należy zatem zadbać zarówno o bezpieczeństwo instalacji i technologii, odpowiednie wyposażenie budynku w instalacje i elementy przeciwpożarowe, zapewnic przeszkolenie każdego z zatrudnionych pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wyznaczyć osoby odpowiedzialne za nadzór nad instalacjami przeciwpożarowymi w obiekcie, ewentualne wdrożenie procedur i ewakuację personelu.

URZĄDZENIA I INSTALACJE PPOŻ

Do najważniejszych urządzeń i instalacji przeciwpożarowych (ppoż) zaliczyć należy:

 • instalacje hydrantowe,
 • instalacje tryskaczowe,
 • systemy oddymiania,
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO),
 • systemy sygnalizacji pożaru (SSP i SAP),
 • systemy transmisji alarmów pożarowych.

Dodatkowo, budynek powinien posiadać odpowiednie oznakowanie zarówno na potrzeby ewakuacji, jak i instalacji przesyłowych i przeciwpożarowych.

Wyżej wymienione elementy i urządzenia muszą być wyprodukowane i zainstalowane zgodnie z obowiązującymi normami. Dopuszczenie obiektu do użytkowania wraz z instalacjami wymaga uzyskania odpowiednich zgód, w tym pozytywnej opinii właściwego miejscowo Komendanta Państwowej Straży Pożarnej- warto zatem zwrócić się w celu zaplanowani dokumentacji ppoż, ochrony ppoż w obiekcie do doświadczonego podmiotu świadczącego usługi ppoż.

SPRAWDZONY SPRZĘT= SKUTECZNA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Systemy podlegają okresowym przeglądom i serwisowaniu- każdy przegląd lub serwis musi mieć swoje odzwierciedlenie w dokumentacji ppoż obiektu. Układy i poszczególne elementy instalacji w momencie konieczności ich zadziałania lub użycia muszą dawać pewność prawidłowego i niezakłócanego działania. Materiały, nośniki, substancje i instalacje służące do wykrywania i przeciwdziałania pożarom muszą przechodzić okresowe kontrole, sprawdzające ich stan techniczny oraz stopień zużycia. Również w przypadku prawidłowego lub wadliwego zadziałania elementu lub elementów systemu, należy niezwłocznie podjąć działania celem przywrócenia stanu pierwotnego systemu ochrony przeciwpożarowej. Nasza firma zapewnia w pełni profesjonalne i kompleksowe doraźne i usługi ppoz w zakresie:

 • przeglądów czujników i instalacji GAZEX,
 • przeglądów drzwi przeciwpożarowych,
 • przeglądów klap dymowych,
 • przeglądów czujek i instalacji (SSP, SAP),
 • prób ciśnieniowych węży tłocznych (badanie węży hydrantowych pod względem ich szczelności),
 • przeglądów i legalizacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • przeglądów gaśnic (przegląd jakości i ilości środka gaśniczego, konserwacja),
 • przeglądów urządzeń i instalacji przeciwpożarowych.

Wykonywanie wyżej wymienionych usług ppoz w sposób rzetelny, przez doświadczoną kadrę daje pewność odpowiedniego przygotowania zakładu na wypadek wystąpienia zagrożenia, jednocześnie daje pewność spełnienia wymogów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.