26
Kwi

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (opracowanie i aktualizacja)

Kiedy niezbędna jest instrukcja przeciwpożarowa?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wykonywana jest dla wszystkich budynków (lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe), w których występuje strefa zagrożenia wybuchem i/lub kubatura brutto przekracza 1000 m3 (1500 m3 w przypadku budynków inwentarskich).

Uwaga: obowiązujące w Polsce przepisy [§ 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r. Nr 109 poz. 719)] nakładają na właściciela, zarządce lub użytkownika obiektu obowiązek zapewnienia i wdrażania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz jej okresowej aktualizacji.

Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej wykonywanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (w tym również opracowanie instrukcji przeciwpożarowej) jest możliwe tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub co najmniej tytuł zawodowy „technik pożarnictwa”).

Co obejmuje instrukcja przeciwpożarowa?

Instrukcja przeciwpożarowa określa wewnętrzne przepisy i zasady postępowania mające na celu eliminację zagrożeń pożarowych oraz działania w przypadku powstania pożaru lub innego rodzaju zagrożenia. Z tego powodu instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać informacje o sposobie organizacji ochrony przeciwpożarowej w obiekcie, jego szczegółową charakterystykę i przeznaczenie, warunki ewakuacji przebywających osób, podstawy prewencji przeciwpożarowej, itp.

Każda instrukcja przeciwpożarowa powinna być dostosowana do indywidualnych warunków panujących w danym obiekcie. Oznacza to, że nie można użyć jednej instrukcji do kilku różnych obiektów ze względu na występujące między nimi różnice.

Integralną częścią każdej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinny być odpowiednio wykonane i opracowane plany (rzuty poziome) obiektu!

Ile kosztuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Ze względu na odmienne warunki panujące w obiektach instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wyceniana jest indywidualnie. W celu dokonania wyceny prosimy o przygotowanie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Czy instrukcja przeciwpożarowa była już kiedyś opracowywana dla obiektu? Jeśli tak, to w którym roku? (W tym przypadku wystarczy ja zaktualizować).
  2. Czy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ma dotyczyć nowo budowanego obiektu, czy też istniejącego?
  3. Jaki jest profil działalności (usługowy, biurowy, produkcyjny, magazynowy, hotelowy itp.)?
  4. Czy w obiekcie są stanowiska, na których występują strefy zagrożenia wybuchem?
  5. Jaka jest powierzchnia użytkowa obiektu/kubatura?
  6. Jaka jest wysokość obiektu/liczba kondygnacji?
  7. Czy jest dostępny projekt budowlany wraz z rysunkami/rzuty kondygnacji – wersja papierowa/elektroniczna?

Na podstawie zebranych informacji będziemy w stanie szybko przedstawić ofertę cenową na instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – aktualizacja

Instrukcja przeciwpożarowa to dokument wymagający aktualizacji. Aktualizację należy wykonywać co najmniej raz na dwa lata lub kiedy w obiekcie nastąpiła zmiana warunków ochrony przeciwpożarowej (przebudowa, zmiana sposobu użytkowania lub procesu technologicznego, itp.).